กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(เปลี่ยนทางจาก United Nations Framework Convention on Climate Change)

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: United Nations Framework Convention on Climate Change หรือย่อเป็น UNFCCC หรือ FCCC) เป็นอนุสัญญาวาง “กรอบการทำงาน” ที่จำเป็นต้องมีวิธีการทางกฎหมายในการสนับสนุน (เช่นพิธีสารต่าง ๆ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายแบบไม่ผูกมัด เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้เหลือเท่ากับระดับ พ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ. 2543 แต่จากที่ได้ประเมินในปี พ.ศ. 2538 พบว่าเป้าหมายโดยสมัครใจนี้ไม่เพียงพอ ดังนั้นใน พ.ศ. 2538 ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทำงานแห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งกระบวนการในการเจรจาเพื่อพิธีสารที่มีเป้าหมายผูกมัดและกำหนดเวลา “ในฐานะเป็นเรื่องเร่งด่วน” ซึ่งเป็นที่มาของ พิธีสารเกียวโต ซึ่งได้รับความเห็นพ้องในเดือนธันวาคม 2540 และในที่สุดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ยูเอ็นเอฟซีซีซี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภทพหุภาคี ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
บริบทผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
วันร่าง9 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (1992-05-09)
วันลงนาม4–14 มิถุนายน 1992
20 มิถุนายน 1992 – 19 มิถุนายน 1993
ที่ลงนามรีโอเดจาเนโร, บราซิล
นครนิวยอร์ก, สหรัฐ
วันมีผล21 มีนาคม ค.ศ. 1994 (1994-03-21)
เงื่อนไขให้สัตยาบัน 50 ชาติ
ผู้ลงนาม165
ภาคี197
ผู้เก็บรักษาเลขาธิการสหประชาชาติ
ภาษา
United Nations Framework Convention on Climate Change ที่ วิกิซอร์ซ

ในการประชุมประจำปีของกรอบอนุสัญญาฯ เรียกว่า การประชุมภาคี (Conference of Parties; COPS) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักวิ่งเต้นจากภาคอุตสาหกรรม กรีนพีซ และอีกหลาย ๆ กลุ่ม

อ้างอิง

แก้