เดอะ ร็อก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก The Rock)

เดอะ ร็อก (อังกฤษ: The Rock) สามารถหมายถึง