Th (ทวิอักษร)

(เปลี่ยนทางจาก Th (สัทศาสตร์))

Th ในอักษรละตินเป็นทวิอักษรหรืออักษรสองตัวที่ใช้แทนเสียงเดียว โดยพบได้ในระบบการเขียนหลายภาษาของยุโรป ที่ใช้อักษรโรมันและกรีกเป็นหลัก

ในภาษาอังกฤษ อักษร th มักจะออกเสียงในแบบเสียงเสียดแทรกจากฟันได้สองลักษณะ คือ ลักษณะเสียงก้อง ออกเสียงเป็น [ð] (ในคำว่า this) และลักษณะเสียงไม่ก้อง ออกเสียงเป็น [θ] (ในคำว่า think) อย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษสมัยกลาง (Middle English) มีการใช้อักษรสำหรับแต่ละเสียงโดยเฉพาะ นั่นคือ อักษร [ð] และ [θ] {ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำอักษรดังกล่าวมาใช้ในระบบ สัทอักษรสากล (IPA) ด้วย}

สำหรับในภาษาอื่น เช่น ภาษาเยอรมัน th ออกเสียงเป็นเสียง [t] ในภาษาแอลเบเนีย ออกเสียง [θ] และยังคงถือว่าตัวอักษร Th เป็นตัวอักษรที่ 29 ของตัวอักษรทั้งหมด โดยอยู่ระหว่าง T และ U

ในภาษาไทย เนื่องจากไม่มีเสียงอักษรไทยที่ใกล้เคียงกับ [ð] และ [θ] ตามกฎของราชบัณฑิตยสถานที่ใช้ในเอกสารของทางราชการไทย กำหนดให้ การถอดเสียงภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทย ให้ถอดตัวอักษร th มาเป็นตัวอักษร หรือ ขึ้นอยู่กับการออกเสียง (ซึ่งออกเสียง [d] และ [t] ใกล้เคียงกับเสียง [ð] และ [θ] ตามลำดับ) ในบางครั้งจะเกิดปัญหาที่คำทับศัพท์มีการซ้ำซ้อน เช่นคำว่า "thank" และ "tank" เมื่อทับศัพท์ออกมาตามหลัก แล้วรูปจะเหมือนกัน คือ "แทงก์" แต่การออกเสียงแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ถอดเสียง [θ] เป็น ธ ธง เพื่อเปรียบต่างกับเสียง [t] ที่เป็น ท ทหาร เช่นในคำว่า มาราธอน (marathon) โดย ธ ธง สำหรับในคำทับศัพท์นี้แสดงถึงเสียง [θ]

สำหรับการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง กำหนดให้ตัวอักษร ถอดเป็นตัวอักษร th ในภาษาอังกฤษ ซึ่งออกเสียง [tʰ ]

ดูเพิ่ม แก้ไข

อักษรละติน

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

เครื่องหมายเสริม

Àà Ȁȁ Áá Ââ Ầầ Ấấ Ẫẫ Ẩẩ Ậậ Ãã Ää Ǟǟ Āā Ăă Ằằ Ắắ Ẵẵ Ặặ Ẳẳ Ȧȧ Ǡǡ Ạạ Åå Ḁḁ Ǻǻ Ȃȃ Ąą Ǎǎ Ảả Aʾẚ Ⱥ Ḃḃ Ḅḅ Ḇḇ ƀ Ɓɓ Ƃƃ Ćć Ĉĉ Ċċ Çç Ḉḉ Čč Ƈƈ Ȼȼ Ďď Ḋḋ Ḍḍ Ḏḏ Ḑḑ Ḓḓ Đđ Ɖɖ Ɗɗ Ƌƌ Èè Ȅȅ Éé Êê Ềề Ếế Ễễ Ệệ Ểể Ḛḛ Ëë Ēē Ḕḕ Ḗḗ Ĕĕ Ėė Ẹẹ E̩e̩ Ȇȇ Ȩȩ Ḝḝ Ęę Ěě Ẽẽ Ḙḙ Ẻẻ Ḟḟ Ƒƒ Ǵǵ Ĝĝ Ḡḡ Ğğ Ġġ Ģģ Ǧǧ Ǥǥ Ɠɠ Ĥĥ Ḣḣ Ḥḥ Ḧḧ Ȟȟ Ḩḩ Ḫḫ H̱ẖ Ħħ Ƕƕ Ìì Ȉȉ Íí Îî Ĩĩ Ḭḭ Ïï Ḯḯ Īī Ĭĭ Ȋȋ Įį Ǐǐ İi Ịị Ỉỉ Ɨɨ ɟ Ĵĵ J̌ǰ Ḱḱ Ǩǩ Ķķ Ḳḳ Ḵḵ Ƙƙ Ĺĺ Ļļ Ľľ Ḷḷ Ḹḹ Ḻḻ Ḽḽ Ƚƚ Łł ɫ Ḿḿ M̃m̃ Ṁṁ Ṃṃ Ǹǹ Ńń N̈n̈ Ññ Ņņ Ňň Ṅṅ Ṇṇ Ṉṉ Ṋṋ Ŋŋ Ɲɲ Ƞƞ Òò Ȍȍ Óó Őő Ôô Ồồ Ốố Ỗỗ Ộộ Ổổ Õõ Ṍṍ Ṏṏ Ȭȭ Öö Ȫȫ Ōō Ṑṑ Ṓṓ Ŏŏ Ȏȏ Ǒǒ Ȯȯ Ȱȱ Ọọ O̩o̩ Ǫǫ Ǭǭ Ơơ Ờờ Ớớ Ỡỡ Ợợ Ởở Ỏỏ Ɵɵ Øø Ǿǿ Ṕṕ Ṗṗ P̃p̃ Ƥƥ Ȑȑ Ŕŕ Ŗŗ Řř Ȓȓ Ṙṙ Ṛṛ Ṝṝ Ṟṟ ɽ Śś Ṥṥ Ŝŝ Şş Șș Šš Ṧṧ Ṡṡ Ṣṣ Ṩṩ S̩s̩ ȿ T̈ẗ Ţţ Țț Ťť Ṫṫ Ṭṭ Ṯṯ Ṱṱ Ŧŧ Ⱦ Ƭƭ Ʈʈ Ùù Ȕȕ Úú Űű Ûû Ũũ Ṹṹ Ṵṵ Üü Ṳṳ Ǜǜ Ǘǘ Ǖǖ Ǚǚ Ūū Ṻṻ Ŭŭ Ụụ Ůů Ȗȗ Ųų Ǔǔ Ṷṷ Ủủ Ưư Ừừ Ứứ Ữữ Ựự Ửử ʉ Ṽṽ Ṿṿ Ẁẁ Ẃẃ Ŵŵ Ẅẅ Ẇẇ Ẉẉ W̊ẘ Ẋẋ Ẍẍ Ỳỳ Ýý Ŷŷ Ÿÿ Ỹỹ Ȳȳ Ẏẏ Y̊ẙ Ỵỵ Ỷỷ Ƴƴ Źź Ẑẑ Żż Ẓẓ Žž Ẕẕ Ƶƶ Ȥȥ ɀ

ɑ Ææ Ǽǽ Ǣǣ Ðð Ǝǝ Əə Ɛɛ Ƒƒ Ɩɩ Ȝȝ Ɣɣ Ƣƣ Kʻĸ ƛ Ɔɔ Œœ Ȣȣ Ʀʀ Ʃʃ Þþ Ʊʊ ʌ Ʋʋ Ɯɯ ƿǷ ɥ Çç ɀ Ʒʒ Ǯǯ Ƹƹ Ƨƨ Зз Чч Ƽƽ Ƅƅ ʔ/Ɂ ǀ ǁ ǂ ǃ ʇ ʖ ʗ ʘ

ทวิอักษร

Bh bh Ch ch C̱h c̱h CÖ cö Cs cs Cu cu Dd dd Dh dh Dj dj Dx dx Dz dz Dž dž Ff ff Gb gb Gh gh Gi gi Gn gn Gy gy Hs hs Hu hu IJ ij Jö jö Kh kh Kp kp Ku ku Lj lj Lh lh Ll ll Ly ly Mb mb Mp mp Nd nd Ng ng Nh nh Nj nj Nk nk Ns ns Nt nt Ny ny Nz nz Ph ph Qu qu Rd rd Rh rh Rl rl Rn rn Rr rr Rt rt Sh sh Sv sv Sy sy Sz sz Th th Tj tj Tr tr Ts ts Tx tx Tz tz Wh wh Xh xh Xö xö Yh yh Yk yk Zh zh Zs zs Zv zv

ไตรอักษร

Dzs dzs Ngb ngb Ngh ngh Ngk ngk Nkp nkp Nth nth Nyk nyk Rnd rnd Sch sch

จตุอักษร

Nyng nyng

Stylistic variants

Carolingian G insular G () r rotunda long s (ſ)