ชิโซไมโคไฟตา

(เปลี่ยนทางจาก Schizomycophyta)

ชิโซไมโคไฟตา (อังกฤษ: Schizomycophyta) เป็นไฟลัมในอาณาจักรมอเนอรา สมาชิกที่เด่น คือ แบคทีเรีย

ลักษณะสำคัญแก้ไข

  • เซลล์เป็นชนิด โพคาริโอตเซลล์ (Prokariotic cell)
  • เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว บางชนิดอยู่เป็นคู่ เป็นกลุ่ม เป็นสาย
  • เซลล์ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์
  • มีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปร่างกลม (Coccus) เป็นท่อน (Bacillus) และเป็นเกลียว (Spirillum)
  • ส่วนใหญ่ดำรงชีพแบบภาวะมีการย่อยสลาย บางส่วนสังเคราะห์อาหารด้วยแสงเองได้ด้วยโครงสร้างที่มีอยู่เรียกว่า Bacteriochlorophyll
  • มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้วิธีการแบ่งเซลล์ออกเป็น2ส่วน หรือการแตกหน่อ หรือการหักสาย
  • บางชนิดเมื่ออยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะสร้างเอนโดสปอร์