สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6

(เปลี่ยนทางจาก Pope Urban VI)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Urbanus VI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6 (อังกฤษ: Urban VI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1378 ถึง ค.ศ. 1389

พระสันตะปาปายุคศาสนเภทตะวันตก (ค.ศ. 1378 - 1417)