พีเอชพี (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก PHP (แก้ความกำกวม))

PHP อาจหมายถึง