มีน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Mean)

มีน อาจหมายถึง

ทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า mean