วงศ์นกกระเต็น

(เปลี่ยนทางจาก Kingfisher)

วงศ์นกกระเต็น หรือ วงศ์นกกระเต็นใหญ่ (อังกฤษ: Tree kingfishers, Wood kingfishers, Larger kingfishers) เป็นวงศ์ของนกกระเต็นวงศ์หนึ่ง ใช้ชื่อวงศ์ว่า Halcyonidae (หรือข้อมูลอดีตจัดเป็นวงศ์ย่อย Halcyoninae[1])

นกกระเต็นในวงศนี้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (20 – 36 เซนติเมตร) มีหัวขนาดใหญ จะงอยปากยาว และแบนขางคอนขางมาก สันปากบนคอนขางมน รองทางดานขางไมเดนชัด หางสั้นถึงยาวปานกลาง ขาสั้น มี 4 นิ้ว หลายชนิดมีหลากสีสัน มักพุงตัวจากที่เกาะลงไปในน้ำเพื่อจับปลา, กบ, เขียด และปู นอก จากนี้ยังกินสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็กและแมลงตามพื้นดิน ปกติอาศัยและหากินใกลแหลงน้ำ แตหลายชนิดก็อาศัยและหากินในปาซึ่งหางไกลจากแหลงน้ำพอสมควร ชอบสงเสียงตลอดเวลา ทำรังโดยขุดโพรงในดินตามชายฝงแมน้ำ, เนินดิน, จอมปลวก หรือตามโพรงไม

จำแนกออกได้เป็น 12 สกุล ทั้งหมด 61 ชนิด ในประเทศไทยพบ 4 สกุล 8 ชนิด ได้แก่[2] [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Halcyonidae". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ.
  2. Moyle, Robert G. (2006): "molecular phylogeny of kingfishers (Alcedinidae) with insights into early biogeographic history." Auk 123(2): 487–499.
  3. Fry, C. Hilary; Fry, Kathie and Harris, Alan (1992). Kingfishers, Bee-eaters and Rollers. London: Christopher Helm. ISBN 0-7136-1410-8.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข