สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ

(เปลี่ยนทางจาก Integrated Development Environment)

สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (อังกฤษ: integrated development environment หรือ IDE) คือ โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งปรกติแล้วประกอบด้วย บรรณาธิกรณ์รหัสต้นทาง (source code editor) 1, โปรแกรมแปลโปรแกรม (compiler) หรือ โปรแกรมแปลคำสั่ง (interpreter) หรือทั้งสอง 1, เครื่องมือวางระบบอัตโนมัติ (build automation tools) 1 และ โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง (debugger) 1

รายชื่อไอดีอีแก้ไข

ซอฟต์แวร์ฟรีแก้ไข

หลายระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์
ลินุกซ์
แม็คโอเอส

ซอฟต์แวร์จำหน่ายแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Dana Nourie (2005-03-24). "Getting Started with an Integrated Development Environment". Sun Microsystems, Inc. สืบค้นเมื่อ 2008-09-09.