แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์

(เปลี่ยนทางจาก Cascading Style Sheets)

แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ (อังกฤษ: Cascading Style Sheets: CSS) เป็นภาษาสไตล์ชีตใช้ในการจัดรูปแบบ

ระดับของ CSS แก้

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างโค้ดของ CSS

selector [, selector2, ...][:pseudo-class] {
  property: value;
 [property2: value2;
  ...]
}
/* comment*/

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้