ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

J ต้านการติดเชื้อทั้งระบบ (Anti-infectives for systemic use)

J04A Drugs for treatment of tuberculosisแก้ไข

J04AA Aminosalicylic acid and derivativesแก้ไข

J04AA01 Aminosalicylic acid
J04AA02 Sodium aminosalicylate
J04AA03 Calcium aminosalicylate

J04AB Antibioticsแก้ไข

J04AB01 Cycloserine
J04AB02 Rifampicin
J04AB03 Rifamycin
J04AB04 Rifabutin
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 Capreomycin

J04AC Hydrazidesแก้ไข

J04AC01 Isoniazid
J04AC51 Isoniazid, combinations

J04AD Thiocarbamide derivativesแก้ไข

J04AD01 Protionamide
J04AD02 Tiocarlide
J04AD03 Ethionamide

J04AK Other drugs for treatment of tuberculosisแก้ไข

J04AK01 Pyrazinamide
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidone
J04AK04 Morinamide

J04AM Combinations of drugs for treatment of tuberculosisแก้ไข

J04AM01 Streptomycin and isoniazid
J04AM02 Rifampicin and isoniazid
J04AM03 Ethambutol and isoniazid
J04AM04 Thioacetazone and isoniazid
J04AM05 Rifampicin, pyrazinamide and isoniazid
J04AM06 Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid


J04B Drugs for treatment of leprosyแก้ไข

J04BA Drugs for treatment of leprosyแก้ไข

J04BA01 Clofazimine
J04BA02 Dapsone
J04BA03 Aldesulfone sodium