241 Germania

ดาวเคราะห์น้อย
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

241 Germania เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

241 Germania
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
500.732 จิกะเมตร (3.347 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
413.267 จิกะเมตร (2.763 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:456.999 จิกะเมตร (3.055 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.096
คาบดาราคติ:1950.184 วัน (5.34 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.04 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:224.416°
ความเอียง:5.506°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
270.638°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
77.676°

อ้างอิงแก้ไข