233 Asterope

ดาวเคราะห์น้อย
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

233 Asterope เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

233 Asterope
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
437.839 จิกะเมตร (2.927 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
358.008 จิกะเมตร (2.393 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:397.923 จิกะเมตร (2.66 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.1
คาบดาราคติ:1584.533 วัน (4.34 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.26 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:263.357°
ความเอียง:7.675°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
222.121°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
126.274°

อ้างอิงแก้ไข