ไฮบริด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไฮบริด (อังกฤษ: hybrid) อาจหมายถึง