ไรชส์ทาค (จักรวรรดิเยอรมัน)

บทความนี้เกี่ยวกับรัฐสภาของจักรวรรดิเยอรมัน (1871-1918) สำหรับรัฐสภาของสาธารณรัฐไวมาร์ (1919-1933) ดูที่ ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) ของจักรวรรดิเยอรมันดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1871 ถึง 1918 ประกอบด้วยสองสภาคือ ไรชส์ทาค เป็นสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งทั่วไป และ บุนเดสรัท เป็นสภาสหพันธ์ที่มีสมาชิกเป็นราชวงศ์ผู้ปกครองรัฐนั้นๆ

ไรชส์ทาคเยอรมัน
Deutscher Reichstag
ฝ่ายนิติบัญญัติของจักรวรรดิเยอรมัน
Coat of arms or logo
ตราแผ่นดินจักรวรรดิเยอรมัน
ประเภท
ประเภทระบบสองสภา
  • ไรชส์ทาค (Reichstag)
  • บุนเดสรัท (Bundesrat)
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1871
ยุบค.ศ. 1918
ก่อนหน้าไรชส์ทาคเยอรมันเหนือ
ถัดมาสมัชชาแห่งชาติไวมาร์
สมาชิก397 (ณ วันยุบ)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งโดยตรง
ที่ประชุม
W Titzenthaler - Reichstagsprovisorium 1898.jpg
กรุงเบอร์ลิน ราชอาณาจักรปรัสเซีย

ไรชส์ทาคของจักรวรรดิเยอรมันไม่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งหรือถอดถอนรัฐบาล อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนรัฐบาลเป็นของจักรพรรดิเยอรมัน สมาชิกไรชส์ทาคมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคือชายชาวเยอรมันที่มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ส่วนสตรีไม่มีสิทธิออกเสียง การเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนแบบลับในคูหา ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงข้างมากจากผู้มาใช้สิทธิคือผู้ชนะ ถ้าไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากจะจัดให้มีการลงคะแนนในเขตนั้นขึ้นใหม่

เมื่อแรกสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันในค.ศ. 1871 ไรชส์ทาคประกอบด้วยสมาชิก 382 ที่นั่ง แต่ในปีค.ศ. 1874 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 397 ที่นั่ง[1] สมาชิกไรชส์ทาคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่หลังปี 1888 ได้ขยายเป็นคราวละ 5 ปี องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้เปิดสมัยการประชุมซึ่งจะจัดให้มีพิธีเปิดสมัยการประชุมขึ้นปีละหนึ่งครั้ง จักรพรรดิมีอำนาจในการยุบสภาได้โดยการยินยอมของสภาสหพันธ์

อ้างอิงแก้ไข