ไฟล์:จามเทวีวงศ์ - ๒๔๗๓.pdf

ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(897 × 1,270 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 31.47 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 364 หน้า)

Wikimedia Commons logo รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

English: Chronicle of Queen Cham

ไทย: จามเทวีวงษ์

 s:th:จามเทวีวงษ์  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q689721
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Chronicle of Queen Cham
ไทย: จามเทวีวงษ์
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q689721
โรงพิมพ์
n.p.
คำอธิบาย
English: The present book consists of:
  1. Preface dated 10 June 2473 BE (1930), written by the Royal Society of Siam.
  2. Chammathewiwong ("Chronicle of Queen Cham"), composed in Pāli by Phra Phothirangsi, a Buddhist monk from Chiang Mai, in an unknown year.
  3. A Thai translation of 2., jointly carried out by Phraya Pariyattithammathada (Phae Talalak) and Phra Yanawichit (Sit Lotchananon).
Remark: Initial pages of Chammathewiwong are misarranged, but none of the pages is missing.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ ราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓
๒. จามเทวีวงษ์ พระภิกษุชาวเชียงใหม่ชื่อ พระโพธิรังษี แต่งเป็นภาษาบาลี ไม่ทราบปีที่แต่ง
๓. คำแปลภาษาไทยของ ๒. พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) กับพระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์) ช่วยกันจัดทำ
หมายเหตุ: หน้าแรก ๆ ของเนื้อหา จามเทวีวงษ์ เรียงสลับกันอยู่ แต่อยู่ครบทุกหน้า
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2472 หรือ 2473
publication_date QS:P577,+1930-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). (๒๔๗๓). จามเทวีวงษ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย ทั้งภาษาบาลีและคำแปล. พระนคร: ม.ป.ท. (สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรงหลวงลพบุรีราเมศวร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตยนารี ทรงแจกในการพระกุศลสมโภชพระอัฐิพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ ซึ่งสิ้นพระชนม์มาบรรจบรอบปีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:53, 8 กุมภาพันธ์ 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:53, 8 กุมภาพันธ์ 2564หน้า 897 × 1,270, 364 (31.47 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Royal Society of Thailand}} from {{th|1=ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). (๒๔๗๓). ''จามเทวีวงษ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย ทั้งภาษาบาลีและคำแปล''. พระนคร: ม.ป.ท. (สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรงหลวงลพบุรีราเมศวร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตยนารี ทรงแจกในการพระกุศลสมโภชพระอัฐิพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ ซึ่งสิ้นพระชนม์มาบรรจบรอบปีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒).}} with UploadWizard

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ