ไทยเดินเรือทะเล

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัทจำกัด ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินธุรกิจด้านการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ บริการด้านคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ตลอดจนธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 ปัจจุบันยุบเลิกกิจการแล้ว

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ก่อตั้งพ.ศ. 2483
สำนักงานใหญ่3354/51 อาคารมโนรม ชั้น 15 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บุคลากรหลัก
นายจุฬา สุขมานพ (รักษาการ) [1]

ประวัติ

แก้

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2483 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ให้เตรียมดำเนินการยุบเลิกกิจการ หากยังไม่สามารถสรรหาผู้สนใจมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ในระยะต่อมาบริษัทฯ มีสถานะเป็นเพียงนายหน้าขนส่ง เนื่องจากไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของบริษัทเอง [2] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติให้ยุบเลิกกิจการบริษัทฯ[3]

กิจการของบริษัท

แก้

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ในอดีตเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยที่ดำเนินธุรกิจสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. การเดินเรือเพื่อรับขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองบัญชาการกองทัพไทย
  2. การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดยการเช่าระวางเรือของบริษัทอื่นมาเสริมการให้บริการของบริษัทฯ
  3. ท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติ เป็นภารกิจที่บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ธนาพรชัย พอร์ท เซอร์วิส จำกัด

ผลการดำเนินงาน

แก้

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีผลกำไรในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจากรายงานงบการเงินปี 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 0.29 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการลดลงทั้งในเส้นทางยุโรป และเส้นทางอเมริกา[4]

อ้างอิง

แก้