ไก่ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไก่ โดยความหมายทั่วไปแล้วคือสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง แต่ ไก่ ยังสามารถเป็นชื่อเฉพาะซึ่งอาจหมายถึง ชื่อบุคคล

อื่นๆ