ใจ อาจหมายถึง

  • หัวใจ - อวัยวะในร่างกายสิ่งมีชีวิต
  • จิตใจ - ความรู้สึกนึกคิด เชาว์ปัญญา ความสำนึก

ดูเพิ่มแก้ไข