โฮมเพจ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โฮมเพจ (home page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์