โฮมีโอพาธี (อังกฤษ: homeopathy) เป็นระบบการแพทย์ทางเลือกที่ซามูเอิล ฮาเนมันน์สร้างใน ค.ศ. 1796 โดยยึดหลักหนามยอกเอาหนามบ่ง (like cures like) ของเขา โดยอ้างว่าสสารที่ทำให้เกิดอาการของโรคในผู้มีสุขภาพดีจะรักษาอาการเดียวกันในผู้ป่วย โฮมีโอพาธีเป็นวิทยาศาสตร์เทียม คือ ความเชื่อที่นำเสนอเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไม่ถูกต้อง การเตรียมโฮมีโอพาธีไม่มีประสิทธิผลรักษาภาวะใด ๆ การศึกษาขนาดใหญ่พบว่าโฮมีโอพาธีไม่มีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอก ซึ่งแนะว่าความรู้สึกเชิงบวกใด ๆ ที่เกิดหลังการรักษาเป็นผลของปรากฏการณ์ยาหลอกและการฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยตามปกติ

ฮาเนมันน์เชื่อว่าเหตุพื้นเดิมของโรคเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า ไมแอสซึม (miasm) และการเตรียมโฮมีโอพาธีจัดการกับไมแอสซึมนี้ การเตรียมผลิตโดยใช้กระบวนการการเจือจางโฮมีโอพาธี โดยเจือจางสสารที่ถูกเลือกซ้ำ ๆ ในแอลกอฮอล์หรือน้ำกลั่น แต่ละครั้งโดยใช้ภาชนาบรรจุชนกับวัสดุยืดหยุ่น (มักเป็นหนังสือที่ห่อปกหนัง) ตรงแบบเจือจางไปเรื่อย ๆ จนผ่านจุดที่ไม่มีโมเลกุลของสสารเดิมเหลืออยู่ ผู้ประกอบกิจโฮมีโอพาธีเลือกโฮมีโอพาธิกโดยปรึกษาหนังสืออ้างอิงที่เรียก เรพัตตรี (repertory) และโดยการพิจารณาโดยรวมทั้งอาการ ลักษณะบุคคล สภาพกายภาพและจิตใจ และประวัติชีวิตของผู้ป่วย