โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 19 ไร่ โดยคุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งตามอุดมการณ์ที่จะสร้างสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ดำเนินกิจการเป็นกึ่งสาธารณะกุศล ไม่หวังผลกำไร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และเป็นมรดกทางการศึกษาแก่สังคม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งหมดจำนวน 4,623 คน มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 331 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2548) ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ที่สำคัญ เช่น "โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน" ทั้ง 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ "โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม" และรางวัลยอดเยี่ยม “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนได้รับรางวัล "นักเรียนรางวัล พระราชทาน” พร้อมทั้งผู้บริหารของโรงเรียน คือ อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ ได้รับรางวัลพระราชทาน "ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น" ของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กระทรวงศึกษาธิการ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล "ผู้บริหารต้นแบบ" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนแกนนำ และโรงเรียนต้นแบบในหลาย ๆ สาขา ทั้งของ สสวท. และสำนักงานสภาการศึกษา เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′38″N 100°34′40″E / 13.877161°N 100.577861°E / 13.877161; 100.577861