โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ

St. Joan Of Arc Business Administration School โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ มีชื่อย่อ ภาษาไทยว่า “ย.อ.ธ” และภาษาอังกฤษว่า “J.B.A.S”

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
St. Joan Of Arc Business Administration School
St. Joan Of Arc Commercial School
ข้อมูล
ชื่ออื่นย.อ.ธ./ J.B.A.S
ประเภทโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกในเขตมิสซังกรุงเทพฯ
สถาปนา30 กันยายน พ.ศ. 2524
สีฟ้า-ทอง ซึ่งหมายถึงเด็กนักเรียนโยนออฟอาร์คทุกคนเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนและมีระเบียบวินัย
เว็บไซต์http://jbas.ac.th/

ประวัติย่อ แก้

การก่อตั้งโรงเรียนเป็นการระลึกถึง นักบุญโยนออฟอาร์ค ซึ่งเป็นวีรสตรีชาวฝรั่งเศสและเป็นผู้นำทัพฝรั่งเศสรบกับกองทัพอังกฤษ ทำให้ฝรั่งเศสได้รับชัยชนะ จึงเกิดเป็นศาสนนามของโรงเรียน

 • โรงเรียนโยนออฟอาร์คพาณิชยการ หรือโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจในปัจจุบัน เป็นโรงเรียนในเครือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อตั้งเพื่อขยายการศึกษาโรงเรียนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ จากมัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับอาชีวศึกษา
 • โรงเรียนได้ก่อตั้งในวันที่ 30 เมษายน 2524 ผู้ก่อตั้งคือ บาทหลวงมีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย บริเวณเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
 • เปิดการสอนประเภทวิชาพณิชยกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2524 โดยแบ่งเป็น 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเลขานุการ โดยเน้นสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกจีนกลางหรือจีนแต้จิ๋ว ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนโยนออฟอาร์คพาณิชยการ” เป็นสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสายบริหารธุรกิจ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ” ในปัจจุบัน

สถานะโรงเรียนปัจจุบัน แก้

มีครูจำนวนทั้งสิ้น 10 คน และจำนวนนักเรียนโดยประมาณทั้งสิ้น 50 คน ปัจจุบันโรงเรียนทำการสอนนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 และปวส.ชั้นปีที่ 2 เนื่องจากทางโรงเรียนจะปิดกิจการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 เดือนมีนาคม

คณะผู้บริหาร(ปัจจุบัน) แก้

 • พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ผู้รับใบอนุญาต
 • บาทหลวงยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย ผู้แทนผู้รับในอนุญาต
 • เซอร์ฟลอรา ลือเดชกังวารไกร ผู้จัดการ/อธิการหญิง

คณะครูหัวหน้าสาขาวิชา(ปัจจุบัน) แก้

 • มิสสิริรัตน์ สมานโสร์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
 • มิสภัทรนันท์ คงคำ หัวหน้าสาขาวิชาการขาย/การตลาด
 • มิสนงนุช นุ่มนิ่ม หัวหน้าสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน แก้

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยเน้นสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งระดับได้ดังนี้

 • ระดับ ปวช.
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการขาย
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาเลขานุการ
 • ระดับ ปวส.
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาเลขานุการ

โครงสร้างอาคาร แก้

ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง ได้แก่

 • อาคารเฮลธ์เมอร์รี่ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีลิฟท์ 1 ตัว ประกอบด้วย

ชั้น 1 เป็นห้องธุรการและการเงิน ห้องแนะแนว ห้องสมุค ห้องโสตศึกษา ห้องพยาบาล ห้องเรียนพิมพ์ดีดไฟฟ้า และห้องโถงใหญ่ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมในที่ร่ม ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนบรรยาย ห้องพักครู ชั้น 3 - 5 เป็นห้องเรียน และห้องบรรยายขนาดใหญ่ ชั้น 6 เป็น หอประชุม และดาดฟ้า

 • อาคารเซนต์ไมเกิ้ล เป็นอาคาร 6 ชั้น มีลิฟท์ 1 ตัว ประกอบด้วย

ชั้น 1 เป็นห้องพักครู ห้องวิชาการ ห้องวัดผล ห้องฝ่ายปกครอง ห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องสำนักงานอธิการ ชั้น 2 เป็นห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ห้องทำพิธีกรรม คาทอลิก ชั้น 3 - 5 เป็นห้องเรียนวิชาสามัญ ชั้น 6 เป็นห้องพิมพ์ดีดทั้งหมด

 • อาคารเซนต์แอนน์นา เป็นตึกไม้ 2 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับให้นักเรียน พักผ่อน ห้องสุขาชาย ชั้น 2 เป็นห้องมารยาท และห้องพิพิธภัณฑ์

 • อาคารมารีอา เป็นตึกไม้ 2 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการขาย/การตลาด โรงอาหาร และร้านค้าต่างๆ ห้องสหกรณ์ ห้องสุขาหญิง ชั้น 2 เป็นห้องพักครู

สถานที่ตั้ง แก้

 • โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 198 (เชิงสะพานกรุงธน) ถนนราชวิถี เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล กทม 10300
 • ที่ตั้งโรงเรียนมีบริเวณติดต่อกับชุมชนที่หลากหลายมาก โดยอาณาเขตด้านหลังโรงเรียนติดกับโรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกสามัญ และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และโบสถ์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

ตราประจำโรงเรียน แก้

รูปนักบุญโยนออฟอาร์ค อยู่เหนือคติพจน์ของโรงเรียน

คติพจน์ แก้

สุจริต ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ นบนอบ เชื่อฟัง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

โรงเรียนในเครือ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้