โรงเรียนโยธินบำรุง

โรงเรียนโยธินบำรุง (อังกฤษ: Yothinbamrung School) (อักษรย่อ: ย.บ., Y.B.) เป็นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนโยธินวิทยา
Yothinbamrung School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นย.บ. / Y.B.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คำขวัญกิจกรรมดี มีจรรยา ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี
สถาปนา5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (83ปี)
ผู้ก่อตั้งพลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1080210778

- รหัส Smis 8 หลัก : 80012005

- รหัส Obec 6 หลัก : 210778
ผู้อำนวยการนายสมพงษ์ ปานดำ
ครู/อาจารย์137 คน[1] 2561
ระดับปีที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ 4
(มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)
จำนวนนักเรียน2,079 คน[2] 2561
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอน
 • ไทย
 • สหราชอาณาจักร
 • จีน
 • ประเทศเกาหลี
สี██████ สีเหลือง-สีเขียว
เพลงเพลงมาร์ชโยธินบำรุง
ต้นไม้ต้นแก้ว
เว็บไซต์www.yothin.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนโยธินบำรุง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยพลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นบริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่ 5 และได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาเมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกไทยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง และใช้อักษรย่อว่า ทบอ. ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก และได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งในภายหลังโรงเรียนได้ขอโอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524

ข้อมูลทั่วไป

แก้
 • สัญลักษณ์โรงเรียน : อนุสาวรีย์วีรไทยล้อมรอบด้วยวงกลม 2 วง มีข้อความในระหว่างวงกลมว่า "โรงเรียนโยธินบำรุง" และ "จังหวัดนครศรีธรรมราช" ระหว่างข้อความมีดอกแก้ว 2 ดอก
 • สีประจำโรงเรียน : ███ เขียว ███ เหลือง
  • ██ สีเขียว หมายถึง ให้นักเรียนมีความมั่นคง เข้มแข็ง อดทน เจริญเติบโต
  • ██ สีเหลือง ให้นักเรียนมีความรุ่งเรือง มีจิตใจสว่าง มีความรุ่งเรืองในชีวิต
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธโยธินนฤนาถ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแก้ว
 • ปรัชญาโรงเรียน : เรียนรู้ ก้าวหน้า พัฒนา
 • คำขวัญโรงเรียน : กิจกรรมดี มีจรรยา ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมดี ศิลปะเด่น
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : มีวินัย ใจอาสา

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) ระดับชั้นละ 2 ห้อง (60 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นละ 9 ห้อง (360 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่แม่พิมพ์ (Basic Teacher Training Program : BTTP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ-จีน-เกาหลี) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

โรงเรียนโยธินบำรุง มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

โรงเรียนโยธินบำรุง
ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายนุกูล ณ นคร 2524 2525
2 นายเสถียร สุคนธ์ 2525 2531
3 นายไสว สุวรรณอักษร 2531 2535
4 นายมงคล สุคนธชาติ 2535 2537
5 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ 2537 2543
6 นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 2543 2547
7 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี 2547 2552
8 นายชลอ ลาชโรจน์ 2552 2556
9 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร 2556 2559
10 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค 2559 2562
11 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ 2562 ปัจจุบัน

อาคารสถานที่

แก้

โรงเรียนโยธินบำรุง มีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร ดังนี้

 • อาคาร 1 (อาคารดอกแก้ว) (2511) เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง
 • อาคาร 2 (อาคารปาหนัน) (2528) เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 16 ห้อง
 • อาคาร 3 (อาคารจันทร์หอม) (2534) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้อง
 • อาคาร 4 (อาคารพุดชมพู) (2535) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 18 ห้อง
 • อาคาร 5 (อาคารพุทธรักษา) (2536) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้อง
 • อาคาร 6 (อาคารเฟื่องฟ้า) (2540) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 18 ห้อง
 • อาคารอื่นๆ ได้แก่ อาคารหอประชุม (2526) โรงฝึกงานช่างฯ (2526) โรงฝึกงานช่างฯ (2527) โรงฝึกงานคหกรรม (2534) อาคารโดม (2556)

กิจกรรมโรงเรียน

แก้
 • กล่าวคำปฏิญานตน ต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย และจะเรียกว่าตัวเองว่า ลูกพ่อดำ
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสี ภายในโรงเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. จำนวนครูบุคลากร ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561
 2. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้