โรงเรียนโยธินบำรุง

โรงเรียนโยธินบำรุง (อังกฤษ: Yothinbamrung School) (อักษรย่อ: ย.บ., Y.B.) เป็นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนโยธินบำรุง
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คำขวัญกิจกรรมดี มีจรรยา ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี
ผู้ก่อตั้งพลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)
ผู้อำนวยการนายสมพงษ์ ปานหงษ์
ครู/อาจารย์137 คน[1] 2561
จำนวนนักเรียน2,079 คน[2] 2561
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน
 • ไทย
 • สหราชอาณาจักร
 • ประเทศจีน
 • ประเทศเกาหลี
สี██████ สีเหลือง-สีเขียว
เพลงเพลงมาร์ชโยธินบำรุง
เว็บไซต์www.yothin.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนโยธินบำรุง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยพลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นบริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ที่ 5 และได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาเมื่อโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกไทยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง และใช้อักษรย่อว่า ทบอ. ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก และได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งในภายหลังโรงเรียนได้ขอโอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 
สัญลักษณ์โรงเรียนโยธินบำรุง
 • สัญลักษณ์โรงเรียน : อนุสาวรีย์วีรไทยล้อมรอบด้วยวงกลม 2 วง มีข้อความในระหว่างวงกลมว่า "โรงเรียนโยธินบำรุง" และ "จังหวัดนครศรีธรรมราช" ระหว่างข้อความมีดอกแก้ว 2 ดอก
 • สีประจำโรงเรียน : ███ เขียว ███ เหลือง
  • ██ สีเขียว หมายถึง ให้นักเรียนมีความมั่นคง เข้มแข็ง อดทน เจริญเติบโต
  • ██ สีเหลือง ให้นักเรียนมีความรุ่งเรือง มีจิตใจสว่าง มีความรุ่งเรืองในชีวิต
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธโยธินนฤนาถ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแก้ว
 • ปรัชญาโรงเรียน : เรียนรู้ ก้าวหน้า พัฒนา
 • คำขวัญโรงเรียน : กิจกรรมดี มีจรรยา ใฝ่ศึกษา พัฒนา สามัคคี
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมดี ศิลปะเด่น
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : มีวินัย ใจอาสา

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) จำนวน 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 9 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหาร (Basic Military Training Program : BMTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่แม่พิมพ์ (Basic Teacher Training Program : BTTP) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนศิลป์ และคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คณิต) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนศิลป์ และทั่วไป (ศิลป์-ทั่วไป) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนศิลป์ และภาษาอังกฤษ (ศิลป์-อังกฤษ) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนศิลป์ และภาษาจีน (ศิลป์-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนศิลป์ และภาษาเกาหลี (ศิลป์-เกาหลี) จำนวน 1 ห้องเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

โรงเรียนโยธินบำรุง มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

โรงเรียนโยธินบำรุง
ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายนุกูล ณ นคร 2524 2525
2 นายเสถียร สุคนธ์ 2525 2531
3 นายไสว สุวรรณอักษร 2531 2535
4 นายมงคล สุคนธชาติ 2535 2537
5 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ 2537 2543
6 นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 2543 2547
7 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี 2547 2552
8 นายชลอ ลาชโรจน์ 2552 2556
9 ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร 2556 2559
10 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค 2559 2562
11 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ 2562 ปัจจุบัน

อาคารสถานที่แก้ไข

โรงเรียนโยธินบำรุง มีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร ดังนี้

 • อาคาร 1 (อาคารดอกแก้ว) (2511) เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง
 • อาคาร 2 (อาคารปาหนัน) (2528) เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 16 ห้อง
 • อาคาร 3 (อาคารจันทร์หอม) (2534) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้อง
 • อาคาร 4 (อาคารพุดชมพู) (2535) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 18 ห้อง
 • อาคาร 5 (อาคารพุทธรักษา) (2536) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้อง
 • อาคาร 6 (อาคารเฟื่องฟ้า) (2540) เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 18 ห้อง
 • อาคารอื่นๆ ได้แก่ อาคารหอประชุม (2526) โรงฝึกงานช่างฯ (2526) โรงฝึกงานช่างฯ (2527) โรงฝึกงานคหกรรม (2534) อาคารโดม (2556)

กิจกรรมโรงเรียนแก้ไข

 • กล่าวคำปฏิญานตน ต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย และจะเรียกว่าตัวเองว่า ลูกพ่อดำ
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสี ภายในโรงเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. จำนวนครูบุคลากร ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561
 2. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข