โรงเรียนเลิงนกทา

โรงเรียนเลิงนกทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยใช้ศาลาวัดเขมาไชยาราม (วัดใต้) และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านภูดิน เลขที่ 299 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการแก้ไข

7 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านคึมชาด ตาดบก ศรีสมพร
  2. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
  3. โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
  4. โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
  5. โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
  6. โรงเรียนบ้านนาจาน
  7. โรงเรียนบ้านกุดโจด

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของจังหวัดยโสธร

โรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของถนนทยาปัสสา - กุดชุม - ยโสธร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 2 กิโลเมตร

อ้างอิงแก้ไข