โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 หรือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เป็นโรงเรียนรัฐบาล ขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา สังกัดกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (พ.ศ. 2531 - 2535) พระครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) ณ ขณะนั้น และนายวิโรจน์ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง ณ ขณะนั้น โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศสถาปนาโรงเรียนเป็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 หรือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2
Seal of Benchamaratrungsarit 2 Schooi (Ver.Thai).png
ตราประจำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
คำขวัญสุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข)
ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
สี███ น้ำเงิน ███ เหลือง
เพลงมาร์ชเบญจมฯ เพลงเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ประวัติของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒[1]แก้ไข

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 หรือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เป็นโรงเรียนรัฐบาล ขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 ตามดำริของท่าน ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ท่านคำนึงถึงสภาพปัญหาสถานที่เรียนที่มีไม่เพียงพอ กอปรกับปัญหาการจราจรที่แออัดในตัวเมืองฉะเชิงเทรา จึงมอบมายให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในขณะนั้น ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ดังนั้นจึงได้นำเรื่องการจัดหาที่ดินดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับพระครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) และนายวิโรจน์ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง และในเวลาต่อมาพระครูพิพัฒน์วัชรคุณได้มอบที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และมีนายชาตรี ศิวรานนท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา รับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน 201 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ยึดรูปแบบการบริหารงานและระบบงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2" และแต่งตั้งให้นายอร่าม รังสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชาตรี ศิวรานนท์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 59,306,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นและอาคารประกอบของโรงเรียน การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

ในปีการศึกษา 2543 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางสาลี เกษมรัติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการเลือกให้พัฒนาเป็นโรงเรียนในฝันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพิเศษ English Program

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อรับรองการเป็น "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ขณะนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 20,900,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล ตอกเข็ม แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ ในระดับดี

ปัจจุบัน นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีอายุครบ 30 ปี (ถ้าหากนับจากวันที่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2532 จะนับได้ 30 ปี แต่ถ้านับจากวันที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศสถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จะได้ 28 ปี)

ทำเนียบผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒[2] [3]แก้ไข

ข้อมูลทำเนียบผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 [2] [3]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุลผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ ปริญญาวิชาชีพ วันเดือนปีที่เริ่มการดำรงตำแหน่ง วันเดือนปีที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ กศ.บ. 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายอร่าม  รังสินธุ์ กศ.บ. 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2534 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นายชาตรี ศิวรานนท์ กศ.บ. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อาจารย์ใหญ่
3

( สมัยที่ 2 )

นายชาตรี ศิวรานนท์ กศ.บ. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นางสาลี  เกษมรัติ M.A. in TESOL 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายอำนาจ ภักดีเสน่หา กศ.ม. 30 มกราคม พ.ศ. 2552 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายวิชัย  ธรรมเมธาพร ศศ.ม. 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 นางปราณี ปั้นบัว - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ กศ.ม. 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเครือเบญจมราชรังสฤษฎิ์แก้ไข

  1. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  3. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  4. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  5. โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  6. โรงเรียนก้อนแก้ววิทยา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  7. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


  1. www.ben2.ac.th
  2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
  3. 3.0 3.1 ตามหนังสือคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560