โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 (อังกฤษ: Laemchabang 1 Municipality School) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลและปฐมวัย 1 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
ละติน: LAEMCHABANG 1 MUNICIPALITY SCHOOL
Laemchabang 1 Municipality School
ที่ตั้ง
Map
เลขที่ 88 หมู่ 10 ถนนแหลมฉบังสาย3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไทย 20230 ไทย
โทรศัพท์ 038-490553
โทรสาร 038-490553
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ลบ.๑ - (T.L.B.1)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ผู้ก่อตั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ผู้อำนวยการไทย นายชินธรรม พรหมมณี
ระดับชั้นอ.1 – ป.6
ห้องเรียน- ห้องเรียน
พื้นที่16 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา
สีฟ้า - ขาว
เพลงมาร์ช แหลมฉบัง 1
เว็บไซต์http://www.lcbs1.org

ประวัติโรงเรียน แก้

รัฐบาลได้เริ่มโครงการการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้เริ่มวางแผนพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 เพื่อกระจายความเจริญเติบโตจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค เรียกว่า "โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด" จึงมีโครงการจัดสร้างเมืองใหม่แหลมฉบัง โดยมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีพร้อมจัดวาง ผังเมืองเฉพาะมีระบบบริการต่าง ๆ ภายในเขตเมืองใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการรองรับ จึงได้เวรคืนที่ดินสำหรับจัดเป็นสถานศึกษาด้วย เพราะคาดว่าในชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบังจะมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก "โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง" จึงถูกกำหนดให้จัดสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองใหม่ ซึ่งคาดว่าสถานศึกษาเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอประกอบกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496

งบประมาณและแบบก่อสร้าง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 8,900,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย

 1. อาคารเรียน คสล.3 ชั้น ขนาด 3 x 36 เมตร จำนวน 18 ห้องเรียน
 2. โรงอาหาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 9 x 20 เมตร โครงเหล็กมุงกระเบื้อง
 3. ส้อม อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 4.5 x 20 เมตร จำนวน 14 ที่
 4. บ้านพักครู อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดหลังละ 4 x 12 เมตร จำนวน 15 หลัง

การออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดำเนินการโดยกองช่าง เทศบาลตำบลแหลมฉบัง เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติแบบ และงบประมาณการก่อสร้าง ได้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดเพียง 8,665,000 บาท (แปดล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแยกได้ดังนี้

 1. อาคารเรียน คสล.3 ชั้น ขนาด 3 x 36 เมตร จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 5,753,700 บาท
 2. โรงอาหาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 9 x 20 เมตร โครงเหล็กมุงกระเบื้อง เป็นเงิน 377,900 บาท
 3. ส้วม อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 4.5 x 20 เมตร จำนวน 14 ที่ เป็นเงิน 238,500 บาท
 4. บ้านพักครู อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดหลังละ 4 x 12 เมตร จำนวน 15 หลัง เป็นเงิน 2,250,000 บาท

โดยได้งบประมาณผูกพันระหว่างปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณ จำนวน 7,880,000 บาท แต่เบิกในปี พ.ศ. 2534 และปี พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ จำนวน 785,000 บาท

สภาพพื้นที่เดิมก่อนก่อตั้งโรงเรียน เป็นสภาพพื้นที่เวรคืน แปลงที่ ศษ. 1.4 และรอบ ๆ เป็นที่ทำนา เดิมมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี มีลำห้วยบ้านนาไหลผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น เทศบาลจึงต้องทำโครงการของรับเงินอุดหนุน เพื่อถมดินก่อนการก่อสร้างโรงเรียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะต้องถมดินสูง 2.5 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 เป็นพื้นที่ ทั้งหมดจำนวน 6,750 ตารางเมตร แบ่งถมเป็น 2 แปลง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร และส้วม แปลงหนึ่ง และก่อสร้างบ้านพักครูอีกแปลงหนึ่ง

เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเพื่อถมดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยทำสัญญาถมดิน กับบริษัทบ้านไร่การโยธา สัญญาเลขที่ 36/2535 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นเงิน 1,995,000 บาท ระยะดำเนินการ 45 วัน การดำเนินงานเรียบร้อยตามสัญญา ส่วนการก่อสร้างโรงเรียนได้งบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 เช่นกัน โดยทำสัญญาการก่อสร้างกับบริษัท BTCM เลขที่สัญญา 73/2535 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นเงิน 8,775,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

แม้การก่อสร้างโรงเรียนจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ เนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในโรงเรียนยังไม่พร้อม ตั้งแต่บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และยังไม่มีนักเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง แห่งนี้เป็น โรงเรียนแห่งแรกของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ในระยะแรกนี้การคมนาคมการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะถนนตามโครงการของเมืองใหม่แหลมฉบัง ยังไม่แล้วเสร็จตามแผน

กองการศึกษาได้ดำเนินการรายงานการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาต่อจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จังหวัดชลบุรีได้อนุมัติตั้งชื่อโรงเรียนตามหนังสือที่ ชบ 0016/30830 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง"

เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ตามประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เปิดทำการเรียนการสอนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนเกณฑ์และในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนโดยทั่วถึงกัน และจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป

การดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอน หลังจากการก่อสร้างได้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2536 จึงกำหนดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กองการศึกษาได้ทำการรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2536 และจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2537

รายนามผู้บริหาร แก้

ลำดับ ภาพ ชื่อและนามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1 - นายบรรจง ผันประเสริฐ
(ครูใหญ่)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
 • ผู้ช่วยหัวหน้ากองการศึกษา รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา ทำหน้าที่ครูใหญ่
2 นายพรชัย เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการคนที่ 1 นายพรชัย เชื้อชูชาติ
(ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2559
 • ครู 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
 • อาจารย์ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
 • ครูใหญ่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี
 • ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี
3
นายวรดิษฐ เศรษสันติ์
นายวรดิษฐ เศรษสันติ์
นายวรดิษฐ เศรษสันติ์
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษา
4
 
นายชินธรรม พรหมมณี
(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ปัจจุบัน)

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน แก้

สถานที่โดยรอบ แก้

สถานที่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่เวรคืนของ สำนักผังเมืองในที่ดินแปลงที่ ศษ.1.4 (สถาบันการศึกษา) จำนวนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา กองช่าง เทศบาลตำบลแหลมฉบังดำเนินการทำหนังสือขอรับความเห็นชอบการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณเมืองใหม่แหลมฉบังจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535

 1. ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจัดสร้างสวนสาธารณะ
 2. ทิศใต้ ติดลำห้วยบ้านนา
 3. ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่เอกชนเป็นที่ว่าง
 4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนตามโครงการเมืองใหม่

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°04′48″N 100°56′05″E / 13.0799064°N 100.9347036°E / 13.0799064; 100.9347036