โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เป็น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์เป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี
การใส่ใจศึกษา เป็นความก้าวหน้าทางความรู้
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Klongpho Municipal School
อักษรย่อ ท.วพ.
ประเภท โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง 20 เมษายน พ.ศ. 2486

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แบ่งการเปิดการสอนเป็นระดับประถมศึกษาและระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) มีนายจักรกฤษณ์ ปาลาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ประวัติแก้ไข

 
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[1] เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2486 มีครู 2 คน นักเรียน 19 คน เรียนบนศาลาวัดคลองโพธิ์ ต่อมาได้ที่ดินของราชพัสดุ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และได้โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขณะนั้นมีครู 4 คน นักเรียน 60 คน ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก 2 ชั้น ในปีการศึกษา 2530 ได้เปิดสอนระดับอนุบาลและปฐมวัย ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนตึก 3 ชั้น และในปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น

โรงเรียนมีครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการมาแล้ว 8 คน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนสนองนโยบายของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หัวหน้าสถานศึกษาแก้ไข

สัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แก้ไข

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

เป็นรูปช้างสามเศียร เทินปราสาทจตุรมุข สัญลักษณ์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ล้อมรอบด้วยอักษรข้อความ “โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์”

คำขวัญของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แก้ไข

คำขวัญโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์เป็นพระเถรสุภาษิตภาษาบาลีอันมีที่มาจากพระไตรปิฎก[2] ว่า

"สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี"
การใส่ใจศึกษา เป็นความก้าวหน้าทางความรู้— ขุ. เถ. ๒๗/๒๖๘

โดยตัดมาจากคาถาบาลีเต็มของพระมหาจุนทเถระที่กล่าวไว้ว่า

สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ ปญฺญาย อตถํ ชานาติ ญฺโต อตฺโถ สุขาวโห.

แปลว่า ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็ย่อมนำความสุขมาให้

คำขวัญของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จึงหมายให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เข้ามาศึกษาเพื่อฝึกหัดตนทั้งกายและใจให้กลายเป็นผู้มีความรู้วิชาการควบคู่กับคุณธรรมในจิตใจ เป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคต

ปรัชญาของโรงเรียนแก้ไข

"เรียนดี มีวินัย ใส่ใจศึกษา รักษาอนามัย"

สีประจำโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แก้ไข

  • ██ สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวทางปัญญา
  • ██ สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์


พื้นที่ของสถานศึกษาแก้ไข

อาณาบริเวณของสถานศึกษาแก้ไข

อาคารสถานที่แก้ไข

[[ไฟล์:

|thumb|ป้ายโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์]]

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ มีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบทั้งหมด 5 หลัง ได้แก่

  • อาคารโพธิ์ปฐมพัฒนา เป็นอาคาร คลส. 2 ชั้น เป็นห้องเรียนอนุบาล 1-2 จำนวน 6 ห้องเรียน
  • อาคารโพธิ์วิทยา เป็นอาคาร คลส. 3 ชั้น เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องสมุด และห้องเรียนนาฏศิลป์
  • อาคารโพธิ์สุวรรณ เป็นอาคาร คลส. 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องธุรการโรงเรียน ห้องผู้บริหารโรงเรียน ห้องพยาบาลและศูนย์วิทยพัฒนา ชั้นอื่นๆ เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน และเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้องเรียน
  • อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารชั้นเดียวโล่ง มีเวทีแสดง เป็นสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน และที่รับประทานอาหารกลางวันของคณะครูและนักเรียน
  • อาคารโพธิ์เอนกประสงค์ เป็นอาคาร คลส. ชั้นเดียวโล่ง มีเวทีการแสดง เป็นสถานที่จัดประชุมของโรงเรียน สถานที่สอนพลศึกษา สถานที่แข่งขันกีฬาเทเบลเทนนิส และวอลเลย์บอล
  • อาคารโพธิ์เอื้อวัฒนา เป็นอาคาร คลส. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ ห้องส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ห้องส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ภาพพาโนรามาโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

การจัดการศึกษาแก้ไข

การรับบุคคลเข้าศึกษาแก้ไข

ระดับก่อนเกณฑ์การศึกษาแก้ไข

ระดับประถมศึกษาแก้ไข

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

การสำเร็จการศึกษาแก้ไข

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อื่น ๆแก้ไข

โรงเรียนเทศบาลต้นแบบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. _______. (2550). โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์. อุตรดิตถ์ : (ม.ป.ท.). ถ่ายเอกสาร.
  2. พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๒ มหาจุนทเถรคาถา. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เแหล่งข้อมูล : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=26&item=268

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°36′45″N 100°05′46″E / 17.612398°N 100.096215°E / 17.612398; 100.096215