โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
Thepsathit wittaya school
เทพสถิตวิทยา.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญโยคาเว ชายเต ภูริ
(ความรู้เกิดมาจากการปฏิบัติ)
ผู้อำนวยการนายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ
จำนวนนักเรียน642 คน [1] (2558)
สี         ทอง-เทา
เพลงเพลงมาร์ชเทพสถิตวิทยา
เว็บไซต์http://www.thepsathitwittaya.ac.th/

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยการบริจาคที่ดินของนางวิไล โก่งเกษร จำนวน 40 ไร่ นายทัน วับสันเทียะ จำนวน 9 ไร่เศษ ในบริเวณบ้านวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างอาคารเรียน 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้นหลังแรกแบบอาคารตึกชั้นเดี่ยวทรงหน้าจั่ว แบบ 216ต (อาคารปฐมเทพ ปัจจุบัน) และอาคารเรียนแบบ 216ก และ อาคารเรียนแบบ 216ล ตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 จึงจัดตั้งโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สาขา 2 (โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ในปัจจุบัน) โดยมีรักษาการครูใหญ่คนแรกคือ นาย ไสว ตอพล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
นายไสว ตอพล (พ.ศ. 2520-25** )
นายอำนวย พลมณี (พ.ศ. 2532-25**)
นางศิริวรรณ อาจศรี (พ.ศ. 25**-2544)
นายสงบ ลุนทา (พ.ศ. 2544-2545 )
นายอรุณ อุเทนสุต (พ.ศ. 2545-2553 )
นายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ (พ.ศ. 2553)

ดร.อมร ชัยวิเชียร (ปัจจุบัน)

อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างแก้ไข

 • อาคารปฐมเทพ (อาคาร 1) อาคารทรงหน้าจั่ว แบบ 106 ต. สูง 2 ชั้น
 • อาคารทวิเทพ (อาคาร 2) อาคารเรียนแบบ 216 ค สูง 3 ชั้น
 • อาคารตรีเทพ (อาคาร 3) อาคารเรียนแบบ 216 ล สูง 3 ชั้น
 • อาคารหอประชุม อาคารแบบ 002 ความจุ 800 ที่นั่ง
 • อาคารโรงอาหาร อาคารแบบ 204/27 คลส 1 ชั้น โรงฝึกงาน แบบ Gen H เดิมเป็นอาคารที่ใช้เป็นโรงฝึกงาน
 • อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม อาคารแบบ 102/27 โรงฝึกงานแบบ Gen I คลส สูง 1 ชั้น
 • อาคารหอประชุมใหม่ เป็นอาคารแบบ 100/27 ความจุ 1,000 ที่นั่ง
 • อาคารหอพักนักเรียน 2 ชั้น 1 หลัง
 • บ้านพักครูและบุคลากร 5 หลัง
 • บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง
 • ห้องสุขานอกตัวอาคาร 3 หลัง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพสถิต
 • นาย ไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

อ้างอิงแก้ไข