โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการบริจาคที่ดินจำนวน ๓๕ ไร่ ของผู้สืบสกุลอินทรัมพรรย์ คือ นายจรูญ อินทรัมพรรย์ นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์และนายประชิต อินทรัมพรรย์ให้กรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ "พระจักราวุธ" ศึกษา (อินทร์) ต้นตระกูลอินทรัมพรรย์ หลวงสำแดง เดช (เขียน อินทรัมพรรย์) และนางเดชสำแดง (ผ่อง อินทรัมพรรย์) คุณทวด คุณปู่ คุณย่าของผู้บริจาค

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
250px
นสิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Samutprakan School
อักษรย่อ ท.ศ.ส. (DSS)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2521
จำนวนนักเรียน 2,882 ปีการศึกษา 2559[1]
เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร)

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะรรมการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ มีฉันทานุมัติ ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดยได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ ลินจง อินทรัมพรรย์ (ด้วยท่านผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนในครั้งแรกเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์) โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้รับการประกาศชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้อักษรย่อว่า ท.ศ.ส. มีการบริหารจัดการตามนโยบาย และปรัชญาของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ตามพุทธสุภาษิตที่ว่า

"นสิยา โลกวฑฺฒโน" แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก

เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน สืบไป

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ หมู่ ๖ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการแก้ไข

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ มีผู้บริหาร บริหารจัดการศึกษา ปรับปรุง ขยายกิจการของโรงเรียนจนถึงปัจจุบันรวม 13 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง
1

นายจารึก อะยะวงค์

พ.ศ. 2521

รักษาการครูใหญ่

2

นายนิยม บูรณะบุตร

พ.ศ. 2521-2523

ครูใหญ่

3

นายปรีชา สนแจ้ง

พ.ศ. 2523-2525

ครูใหญ่

4

นายบุดรอด วัฒนชัย

พ.ศ. 2525-2527

อาจารย์ใหญ่

5

นายบรรเลง รอดแดง

พ.ศ. 2527-2532

ผู้อำนวยการ

6

นายสำอาง คำหริ่ม

พ.ศ. 2532-2533

ผู้อำนวยการ

7

นายสุทธินันท์ พรหมปลอด

พ.ศ. 2533-2535

ผู้อำนวยการ

8

นายสมบัติ คุ้มภู

พ.ศ. 2535-2539

ผู้อำนวยการ

9

นายสุรลักษณ์ สื่อสุวรรณ

พ.ศ. 2539-2544

ผู้อำนวยการ

10

นางสาวระเบียบ ก่อเกียรติคุณ

พ.ศ. 2544-2549

ผู้อำนวยการ

11

นางลัดดา รื่นเริง

พ.ศ. 2549-2552

ผู้อำนวยการ

12

นายอภิชาติ พลธรรม

พ.ศ. 2552-2559

ผู้อำนวยการ

13

ดร.สถิตย์ สวนพรหม

พ.ศ. 2559-2561

ผู้อำนวยการ

14 นายบรรหาร เอี่ยมสอาด พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

รางวัล ผลงาน ความภูมิใจ ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ[2]แก้ไข

 • รางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมรับ พระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โล่ประทาน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการดำเนินงานชมรม To BE NUMBER 1 ดีเด่นระดับประเทศ
 • สถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ตามโณงเรียนสานสายใจดูแลศิษย์
 • รองชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ รณรงค์การเลือกตั้งระดับประเทศ
 • รางวัลผลงานยอดเยี่ยม Trining The Trainer Tam Camp 2006 จากสำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์แห่งชาติ
 • รางวัลชนะเลิศ นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 • รางวัลเกียรติยศครูยอดนักอ่านระดับประเทศ
 • รางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทศโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

http://www.debsirinsp.ac.th/ เว็บไซต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°37′50″N 100°36′44″E / 13.6306875°N 100.6121747°E / 13.6306875; 100.6121747

https://www.facebook.com/DebsirinSpOfficial/