โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.png
นสิยา โลกวฑฺฒโน
ไม่ควรเป็นคนรกโลก
175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Phukhae School
อักษรย่อ ท.ศ.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 เมษายน พ.ศ. 2519
ผู้ก่อตั้ง นายสละ หนูเงิน
รหัส 1006191301 (ใหม่)
06191301 (เก่า)
เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร)
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ก่อตั้งโดยนายสละ หนูเงิน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับประชาชนในตำบลพุแคและตำบลใกล้เคียงเพื่อขยายการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับชุมชน[1] ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนพุแควิทยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นและหลักสูตรวิชาชีพ โดยในระยะแรกได้ใช้โรงเรียนหน้าพระลาน พิบูลสงเคราะห์ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว[1] ต่อมาได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณป่าพระพุทธบาท-พุแค ใกล้สามแยกสวนพฤกษาศาสตร์ พุแค ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 50 ไร่ จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2521[1] และได้รับการก่อสร้างอาคารเรียนจากประชาชนในตำบลพุแคและตำบลใกล้เคียงจำนวนหนึ่งหลัง (ปัจจุบันคืออาคารประชานุเคราะห์) และในปีเดียวกัน โรงเรียนพุแควิทยาได้ย้ายไปยังที่ตั้งปัจจุบัน โดยเริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนพุแควิทยาได้เข้าร่วมในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์

  • พุทธสุภาษิต น สิยา โลกวฑฺโน แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรถะ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ทรงประทานให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466[3]
  • สีประจำโรงเรียน

ทั้งสองสีหมายถึงสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสีของใบและดอกรำเพย[4]

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกรำเพย[2]
  • เพลงประจำโรงเรียน บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร) [5]

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์แก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวความคิดจากสัตยาบัน "กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์" ที่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินโครงการ "เทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง : All DEB in ONE" โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. / DS กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม พ.ศ. 2428
(135 ปี 188 วัน)
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ท.ศ.ร. / DSR กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม พ.ศ. 2522
(41 ปี 177 วัน)
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ท.ศ.ป. / DSP ปทุมธานี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(28 ปี 86 วัน)
โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา
(พ.ศ. 2519)
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท.ศ.น. / DSN นนทบุรี 19 มกราคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 244 วัน)
โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม
(พ.ศ. 2520)
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ท.ศ.พ. / DSPU สระบุรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
(17 ปี 102 วัน)
โรงเรียนพุแควิทยา
(พ.ศ. 2519)
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท.ศ.ล. / DSL กาญจนบุรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(15 ปี 91 วัน)
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม
(พ.ศ. 2516)
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ท.ศ.ข. / DSKK ขอนแก่น 24 มกราคม พ.ศ. 2549
(14 ปี 239 วัน)
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
(พ.ศ. 2527)
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ท.ศ.ช. / DSC เชียงใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
(13 ปี 21 วัน)
โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
(พ.ศ. 2522)
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ท.ศ.ส. / DSS สมุทรปราการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(12 ปี 217 วัน)
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
(พ.ศ. 2521)
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ท.ศ.๙ / DS ๙ เชียงใหม่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 73 วัน)
โรงเรียนบ้านคุ้ม
(พ.ศ. 2526)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°39′46″N 100°53′07″E / 14.662647°N 100.885378°E / 14.662647; 100.885378