โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.png
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirinromklao school
อักษรย่อ ท.ศ.ร. (DSR)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 26 มีนาคม 2522 (41ปี)
รหัส 00101102
ภาษา ภาษาที่มีการสอน

ไทยภาษาไทย
อังกฤษภาษาอังกฤษ
ประเทศจีนภาษาจีนกลาง
ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ภาษาเกาหลี
รัสเซีย ภาษารัสเซีย

เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร)
อาคาร นวม (นะวะมะ)

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2521 มีผู้แสดงความจำนงเพื่อบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ เพื่อเป็นที่ดินสร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งที่สอง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ 0897/33236 ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ มีอักษรย่อว่า ท.ศ.อ. มีรหัสประจำโรงเรียนคือ ศธ. 0807.133

ต่อมา มีการถกเถียงกันถึงคำว่า อนุสรณ์ ที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว หรือสิ่งที่สิ้นสุดลงไปแล้ว จึงทำให้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มีอักษรย่อว่า ท.ศ.ร. ในภายหลัง และใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนชายล้วน ตามอย่างที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็น แต่ว่าทางรัฐบาลสมัยนั้น ต้องการให้สร้างโรงเรียนในลักษณะของสหศึกษา กล่าวคือเป็นโรงเรียนที่เรียนกันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จึงทำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของโรงเรียนสหศึกษาในที่สุด

อาคารภายในโรงเรียนแก้ไข

  1. อาคารร่มเกล้า
  2. อาคารสามประเวศ
  3. อาคารนวม (นะวะมะ)
  4. อาคารรำเพย
  5. อาคารแม่โพสพ
  6. อาคารภาณุรังษี
  7. อาคารหอประชุม
  8. อาคารคหกรรม
  9. อาคารเรือนเกษตร

ผู้อำนวยการแก้ไข

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับ รายนาม วาระ ตำแหน่ง
1 นางสาวผ่องศรี บัวประชุม พ.ศ. 2522 - 2533 ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ
2 นายอำนวย ทั่วทิพย์ พ.ศ. 2533 - 2535 ผู้อำนวยการ
3 นายบุญเลิศ อุดมพันธ์ พ.ศ. 2535 - 2536 ผู้อำนวยการ
4 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ พ.ศ. 2536 - 2540 ผู้อำนวยการ
5 นายประทุม นวลเขียว พ.ศ. 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ
6 นายมโน อภินิเวศ พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้อำนวยการ
7 นางอ่องจิต เมธยะประภาส พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
8 นายนิพนธ์ นิตพงษ์ พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
9 นายวิศัลย โกมุทพงศ์ พ.ศ. 2543 - 2545 ผู้อำนวยการ
10 นายโกศล พละกลาง พ.ศ. 2545 - 2549 ผู้อำนวยการ
11 นายคณิสร เย็นใจ พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้อำนวยการ
12 นายธงชัย นิยโมสถ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการ
13 นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
14 นายประสงค์ สุวรรณพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์แก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวความคิดจากสัตยาบัน "กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์" ที่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินโครงการ "เทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง : All DEB in ONE" โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. / DS กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม พ.ศ. 2428
(135 ปี 254 วัน)
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ท.ศ.ร. / DSR กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม พ.ศ. 2522
(41 ปี 243 วัน)
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ท.ศ.ป. / DSP ปทุมธานี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(28 ปี 152 วัน)
โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา
(พ.ศ. 2519)
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท.ศ.น. / DSN นนทบุรี 19 มกราคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 310 วัน)
โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม
(พ.ศ. 2520)
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ท.ศ.พ. / DSPU สระบุรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
(17 ปี 168 วัน)
โรงเรียนพุแควิทยา
(พ.ศ. 2519)
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท.ศ.ล. / DSL กาญจนบุรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(15 ปี 157 วัน)
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม
(พ.ศ. 2516)
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ท.ศ.ข. / DSKK ขอนแก่น 24 มกราคม พ.ศ. 2549
(14 ปี 305 วัน)
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
(พ.ศ. 2527)
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ท.ศ.ช. / DSC เชียงใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
(13 ปี 87 วัน)
โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
(พ.ศ. 2522)
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ท.ศ.ส. / DSS สมุทรปราการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(12 ปี 283 วัน)
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
(พ.ศ. 2521)
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ท.ศ.๙ / DS ๙ เชียงใหม่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 139 วัน)
โรงเรียนบ้านคุ้ม
(พ.ศ. 2526)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′46″N 100°45′29″E / 13.746117°N 100.757954°E / 13.746117; 100.757954