โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

thumb

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
TRIAMUDOMSUKSANOMKAO
NAKHON RATCHASIMA SCHOOL
ที่ตั้ง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (จังหวัดนครราชสีมา)

347 หมู่ 12 ถนนโคกเพชร-หนองปลิง

ข้อมูล
ชื่ออื่นต.อ.น.นม. (เตรียมน้อมฯ โคราช)
T.N.S. (Triam Nom Korat)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย
โรงเรียนสหศึกษา
คำขวัญความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)
สถาปนา9 มกราคม พ.ศ. 2552 (15 ปี)
ผู้ก่อตั้งไม่ปรากฎชัดเจน
หน่วยงานทางการศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษานางนัทภา วรรณประพันธ์
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สี████ สีฟ้าและสีชมพู
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เว็บไซต์www.tns.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา[1] เดิมชื่อ โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา จึงได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ต่อมามีนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐที่มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความพร้อมและความต้องการ โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย จึงได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายด้านการศึกษาโดยจะจัดตั้งโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยเป็นการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในจังหวัดนครราชสีมาให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ได้เสนอขอใช้ชื่อโรงเรียนไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 และเริ่มรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งงดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จึงผลักดันอย่างเต็มกำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและความสามารถทางภาษา รวมทั้งจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของโรงเรียน คือ “เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม” โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดโครงการพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา และโครงการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา และมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรจากต่างประเทศ ได้แก่ สมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งอินโดนีเซีย (IYSA) ประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนมัธยมแวน โฮ ประเทศเวียดนาม และ องค์กรนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งมาเลเซีย (MYSO) ประเทศมาเลเซีย และในอนาคต โรงเรียนมีการวางแผนจะทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน

ข้อมูลเบื้องต้น

แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

แก้

พระเกี้ยว[2]

แก้

พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

ปรัชญา

แก้

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

คติพจน์

แก้

นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา แปลว่า "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี"

เอกลักษณ์

แก้

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

อัตลักษณ์

แก้

หลักสูตรเข้มข้น บุคคลแห่งการเรียนรู้

สีประจำโรงเรียน

แก้

  สีชมพู หมายถึง สีลูกพระเกี้ยว เป็นสีประจำโรงเรียนหลักของโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาทั่วประเทศ

  สีฟ้า หมายถึง ท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาล ลูกเตรียมอุดมฯ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใจแคบ สีฟ้า เป็นสีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามอง ลูกเตรียมอุดมฯเป็นผู้มีใจร่าเริง แจ่มใสสุภาพ อ่อนน้อม เป็นที่รักของทุกคน

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา มีดังนี้[3]

ลำดับ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ไมตรี โนนสูงเนิน 2538 2540 รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

เมื่อยังเป็นโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย

2 กมล พงษ์ไชยพัฒน์ (วาจ่าง) 2540 2543 อาจารย์ใหญ่

เมื่อยังเป็นโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย

3 บุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 2543 2550 ผู้อำนวยการ

เมื่อยังเป็นโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย

4 ไพศาล มีสวัสดิ์ 2550 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

5 สมยศ ระย้าอินทร์ 2559 2560 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

6 เชาวลิต เกิดกลาง 2560 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

7 ทนงค์ เขียวแก้ว 2562 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

8 นัทภา วรรณประพันธ์ 2566 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  1. "ข้อมูลพื้นฐาน – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา".
  2. "คู่มือนักเรียน ตอน.64.pdf". Google Docs.
  3. "ข้อมูลพื้นฐาน – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา".