โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดย คณะนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ดำเนินชีวิตอุทิศตนแด่พระเจ้าตลอดชีวิต ด้วยการรับใช้เพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือก เชื้อชาติ  ศาสนา หรือฐานะ ผูกมัดตนเองอย่างอิสระว่าจะถือคำปฏิญาณ  3  ประการ คือ พรหมจรรย์ ที่จะไม่แต่งงานตลอดชีวิต  ความยากจน ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง ไม่มีเงินเดือน และถือความนบนอบ ที่มอบอำนาจการตัดสินใจในวิถีชีวิตแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายคณะ  ดังนั้น นักบวชถึงสามารถอุทิศตนเพื่อการศึกษา ช่วยคนเจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้อพยพ และบุคคลที่ด้อยทั้งปัญญาและโอกาสได้อย่างเต็มที่ เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1–มัธยมศึกษษปีที่ 6

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
Sjtw.jpg
ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน ”
ข้อมูล
อักษรย่อ ซ.ย.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2518
เพลง มาร์ชเซนต์โย
เว็บไซต์

ประวัติโดยย่อแก้ไข

เครื่องหมายของโรงเรียนแก้ไข

ตราของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตแก้ไข

รางวัลแก้ไข

รางวัลมารตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาธิการ ระดับดีเยี่ยมแก้ไข

รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดี ประเภทประถมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

รางวัล สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานดีเด่น5ดาว2557-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อคัมย์สิริ สุวรรณศุข

สัญลักษณ์ของโรงเรียนแก้ไข

  • สัญลักษณ์ดอกบัวซันไรส์
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นนนทรี

เพลงโรงเรียนแก้ไข

เพลง มาร์ชเซนต์โย