โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
Chiangmai Christian School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ค. / C.M.C
ประเภทเอกชน
คำขวัญคุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ ส่งเสริมงานกิจกรรม
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
หน่วยงานกำกับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
รหัส1150100038
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล - มัธยมปลาย
สีสีชมพู ███ สีขาว ███
เพลงมาร์ชเชียงใหม่คริสเตียน, แดนแห่งปัญญา, ลานพิกุล
ต้นไม้ดอกแก้ว/ดอกพิกุล
เว็บไซต์www.cmc.ac.th

ประวัติการก่อตั้ง แก้

ในปี พ.ศ. 2410 ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารีและครอบครัว เดินทางมาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2411 จึงมีการสถาปนาคริสตจักรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น บนพื้นที่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก เรียกว่า "คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 ได้มีการก่อสร้างโบสถ์ของคริสตจักร เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ มีคริสเตียนผู้เลื่อมใสคือ หนานนันทา ได้ยกที่ดินมรดกให้เพื่อสร้างโบสถ์คริสตจักรเชียงใหม่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ทิศตะวันออก โดยมี ดร.มาเรียน เอ ชีค มิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งทำงานอยู่กับศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7,000 เหรียญสหรัฐ และคนท้องถิ่นสมทบอีก 1,800 บาท ดังบันทึกของ ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี ที่ว่า “...ป้าก้อน ซึ่งเป็นทาสเก่าแก่ของเจ้าหลวงบริจาคเหรียญเงินหนึ่งรูปี ซึ่งเป็นเงินจำนวนแรกที่ได้รับในการสร้างโบสถ์...” หลังจากที่สร้างโบสถ์แล้วเสร็จ ได้ทำพิธีฉลอง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2434 และมีพิธีนมัสการมอบถวายพระวิหารของพระเจ้า โดยมี ศาสนาจารย์ดาเนียล แมคกิลวารี เป็นผู้เทศนา และ ดร.วิลเลียม คลิ๊ฟตัน ดอด์ เป็นผู้อธิษฐานมอบถวายโบสถ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อาคารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างด้วย “ไม้สักทอง” ทั้งหลัง ศิลปกรรมโกธิค แบบอเมริกันคันทรี่สไตล์ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นอาคารต้นแบบในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์ในภาคเหนือ และชุมชนอันห่างไกลในแผ่นดินล้านนา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ รักษาการแทนศิษยาภิบาล คริสจักรที่ 1 เชียงใหม่ เห็นว่าโต๊ะเก้าอี้ของคริสตจักรที่มีอยู่จำนวนมากใช้ประโยชน์เฉพาะในวันอาทิตย์ ส่วนวันอื่นๆ ไม่ได้ใช้ทำกิจกรรมใดๆ จึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในคริสตจักร แต่เนื่องจากติดปัญหาหลายประการ จึงเปลี่ยนความคิดเป็นตั้งโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรแทน โดยให้อยู่ในความดูแลของคณะสตรีคริสตจักร ซึ่งมีนางบุญปั๋น สิงหเนตร เป็นประธาน

ในปี พ.ศ. 2505 คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อรองรับเด็กเล็กจากโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรที่มีอายุกรมเกณฑ์ ประกอบด้วย นายแพทย์จินดา สิงหเนตร นายศิวิไล สิงหเนตร นายคำรบ บุญศิริ นายอำนวย ทะพิงค์แก นายธวัช เบญจวรรณ นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ และ ศจ.เจย์ จีน จอห์นสัน โดยมีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนดังนี้

 1. เพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแด่องค์พระเยซูคริสต์
 2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนคริสเตียนที่ยากจนขาดแคลน
 3. เพื่อเป็นการเพาะผู้นำคริสเตียนสำหรับอนาคต
 4. เพื่อเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาอย่างดีที่สุดแก่ลูกหลานคริสเตียน
 5. ให้โรงเรียนเลี้ยงตัวเองได้และขยายงานจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. ควรจะรับครูที่เป็นคริสเตียน เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมของคริสเตียนและควรจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางเสงี่ยม ช.สิงหเนตร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน" (The Chiangmai Christian School) อักษรย่อ ช.ค. สีประจำโรงเรียน คือ สีชมพู-สีขาว ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนายธวัช เบญจวรรณ เป็นผู้จัดการ และนางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ เป็นครูใหญ่ โดยใช้สถานที่ของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ต่อมาสมาชิกคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โบสถ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คับแคบ คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้สร้างโบสถ์ใหม่ ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ หลังปัจจุบัน และมีพิธีเปิดโบสถ์หลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511 สำหรับโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ หลังเดิม ใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรมแก่นักเรียน ที่ทำการศาสนกิจ เป็นห้องประชุมของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และเป็นสัญลักษณ์ ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

 
บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ด้านหลังคือตัวโบสถ์ และอาคารประกอบการเรียน

โรงเรียนเชียงใหม่คิสเตียน ได้รับการอนุญาตให้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายขึ้นเรื่อยมาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2514 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2551

 
โบสถ์เก่าแก่ ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน แก้

สัญลักษณ์ของโรงเรียน แก้

โบสถ์เก่า และต้นดอกแก้ว (ดอกพิกุล)

นับถือศาสนาคริสต์ แก้

นิกายโปรเตสแตนท์ สังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

เนื้อที่ แก้

3 ไร่ 3 งาน

อาคารสถานที่ แก้

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มีอาคารใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 อาคาร และอาคารหอประชุม (โบสถ์เก่า) จำนวน 1 หลัง

 1. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อว่า อาคาร ชค.84 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2527
 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน สำนักงาน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องโสต ห้องทำงานครู ชื่อว่า อาคารวิจักษณ์ 97 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540
 3. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาล เรียกชื่อว่า อาคารอนุบาล 98 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541
 4. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ชื่อว่า อาคารประกอบการเรียนการสอน ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องงานช่างประดิษฐ์ ห้องประชุมใหญ่ (บรรจุได้ประมาณ 300 คน) ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องศิลปะ ห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
 5. โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า) ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ

โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า) แก้

โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า) ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของโรงเรียน โบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง มีรูปแบบผสมผสานการจัดวางผังวิหารหลวงตามแบบพุทธศาสนาในล้านนา มีการย่อหน้ามุข หน้า 3 หลัง 2 มีหอระฆังสูงต่อขึ้นไปเหนือมุขด้านหน้า[1] เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์ในภาคเหนือ และเป็นโบสถ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการนำคริสต์ศาสนาไปลงรากปักฐานที่ล้านนาได้สำเร็จ[2] อาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น[3][4] ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารในอดีต แก้

 • อาคาร 70 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารวิจักษณ์ 97
 • อาคารชั้นเดียว เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ใช้เป็นห้องธุรการ ห้องศิลปะ และห้องปรุงอาหาร ปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างอาคารประกอบการเรียนการสอน

บุคคลจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

18°47′13″N 99°00′20″E / 18.7868087°N 99.0054899°E / 18.7868087; 99.0054899