โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ถนนใสสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล
อักษรย่อ ช.ร.ก.
คติพจน์ การศึกษารดี มีคุณธรรม เลิศล้ำน้ำใจ อนามัยสมบูรณ์
สี          ขาว - ชมพู

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2485 โดยทางราชการ ได้แยกมาจากโรงเรียนเชิงชุมประชานุกูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลขณะนั้น สังกัดเทศบาล และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนเทศบาล 2 “ และได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ พ.ศ. 2487 โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2491 โอนไปสังกัดเทศบาลตามเดิม

พ.ศ. 2492 โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนเทศบาล 2 เป็นโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล พ.ศ. 2515 เปลี่ยนที่ดินและอาคารเรียนกับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้ผสมพื้นที่ติดต่อกัน คือโรงเรียนสตรีสกลรัตน์ โรงเรียนการช่างสตรี และ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ผนวกเป็นพื้นที่เดียวกัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลจึงได้ใช้สถานที่ของ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตลอดมา พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจัดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน พ.ศ. 2521 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตามเดิม โดยให้จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โอนนักเรียนไปเรียนที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ทางโรงเรียนได้ยุบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป พ.ศ. 2523 โอนจากกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปัจจุบัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ