โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ ซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ในขณะที่นายสุขวิช รังสิตพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra The Princess Mother School, Si sa ket
อักษรย่อ สว.ศก. / SWSK
คติพจน์ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 31 ตุลาคม 2539
รหัส 11330109
เพลง มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เว็บไซต์

ประวัติความเป็นมาแก้ไข

นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ได้จัดตั้งและหาสถานที่ โดยมอบหมายให้นายสุธี ชินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษขณะนั้น เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสภาตำบลโพธิ์ นำโดย นายสมบูรณ์ วรรณทวี กำนันตำบลโพธิ์ นายอนันต์ เหล่าแค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ชาวบ้านโนนกอง บ้านโนนจานและทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ ตลอดจนนายสุรพล ชาลีกุลศึกษาธิการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายจรัญ วิมาลา นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชนก ศรีวงษ์รัตน์ ป่าไม้อำเภอเมืองศรีสะเกษและนายจิโรจน์ โชติพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น จนได้รับอนุมัติและประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

อักษรย่อแก้ไข

สว.ศก.

สว. ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สังวาลย์" ศก. ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน "ศรีสะเกษ"

คำขวัญแก้ไข

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์แก้ไข

นิมิต สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

แดง – น้ำเงิน

  • แดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • น้ำเงิน หมายถึง สีแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ต้นประดู่แดง (Monkey Flower Tree)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข