โรงเรียนเกษมพิทยา

โรงเรียนเกษมพิทยา (อังกฤษ: Kasem Phithaya School) (อักษรย่อ: กพ,KPS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย นายเกษม สุวรรณดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2504 พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 5 ห้องแรกและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน

โรงเรียนเกษมพิทยา
ที่ตั้ง
955 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรสาร 0-2391-0023
ข้อมูล
ประเภทเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญมุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการ และจริยธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2504
ผู้อำนวยการอาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า
เพลงมาร์ชเกษม
เว็บไซต์www.kasemkps.ac.th,www.kasempit.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
ป้ายชื่อโรงเรียน

ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาติมาตลอดเวลากว่า 46 ปี โรงเรียนเกษมพิทยาจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542

ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเกษมพิทยาได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในด้านวิชาการและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2528" จึงถือว่าโรงเรียนเกษมพิทยา ได้รับความไว้ว่างใจจากทางราชการ และถือเป็นเกียรติสูงสุดในวงการศึกษาที่โรงเรียนได้รับ

เกียรติประวัติแก้ไข

 
ป้ายปรัชญาของโรงเรียน
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางปี 2547
  • นางศรีวรรณ สายฟ้า ครูใหญ่ ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2547
  • เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2546
  • ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากองค์กร ภายนอก ในระดับดีทุกมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2545
  • ได้รับพระราชทานเหรียญเงินจากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จากโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม จากเขตวัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2542
  • รางวัลสาขาก่อนประถมศึกษาดีเด่นระดับประเทศ จากมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี พ.ศ. 2542
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็กปี 2542

อ้างอิงแก้ไข