โรงเรียนเกษมพิทยา

โรงเรียนเกษมพิทยา (อังกฤษ: Kasem Phithaya School) (อักษรย่อ: กพ,KPS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย นายเกษม สุวรรณดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2504 พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 5 ห้องแรกและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน

โรงเรียนเกษมพิทยา

ประวัติแก้ไข

 
ป้ายชื่อโรงเรียน

ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาติมาตลอดเวลากว่า 46 ปี โรงเรียนเกษมพิทยาจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542

ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเกษมพิทยาได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "โรงเรียนเอกชนดีเด่น ในด้านวิชาการและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2528" จึงถือว่าโรงเรียนเกษมพิทยา ได้รับความไว้ว่างใจจากทางราชการ และถือเป็นเกียรติสูงสุดในวงการศึกษาที่โรงเรียนได้รับ

เกียรติประวัติแก้ไข

 
ป้ายปรัชญาของโรงเรียน
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางปี 2547
 • นางศรีวรรณ สายฟ้า ครูใหญ่ ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2547
 • เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2546
 • ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากองค์กร ภายนอก ในระดับดีทุกมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2545
 • ได้รับพระราชทานเหรียญเงินจากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จากโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม จากเขตวัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2542
 • รางวัลสาขาก่อนประถมศึกษาดีเด่นระดับประเทศ จากมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี พ.ศ. 2542
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็กปี 2542

คณะบริหารสถานศึกษาแก้ไข

 • นายเกษม สุวรรณดี (ผู้ถือใบอนุญาต)
 • ดร.วัลลภ สุวรรณดี (ผู้จัดการ)
 • นางศรีวรรณ สายฟ้า (ผู้อำนวยการ)
 • ผศ.ดร.ยศวีย์ สายฟ้า (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)
 • ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล)
 • นายชยพงศ์ สายฟ้า (รองผู้อำนวยการ)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข