โรงเรียนอุดมศึกษา

โรงเรียนอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 329 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว ผู้ก่อตั้งคือ ผศ.เกษมศรี วัชรสกุณี ผู้อำนวยการปัจจุบันคือ ดร.กมลวรรณ ชัยวานิศิริ

โรงเรียนอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต

ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนอุดมศึกษา ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว" ใช้อักษรย่อว่า " อ.ด.พ." มี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2519 ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอุดมศึกษา" แต่ยังคงใช้อักษรย่อ "อ.ด.พ." เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 นักเรียน 385 คน มี คุณครูจำเนียร ใจเย็น เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2521 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 2) โดยรับนักเรียนเพิ่มได้อีกจำนวน 4 ห้อง รวมเป็น 15 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนได้ 630 คน และได้เพิ่มบริเวณที่ดินจากเดิมซึ่งมี 2 ไร่ 3 ตารางวา เป็น 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 3) เป็นตึกสูง 5 ชั้น แต่สร้างเสร็จเพียง 3 ชั้น รับนักเรียนเพิ่มอีก 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมดเป็น 27 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,170 คน

พ.ศ. 2524 สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 2 ชั้น จากอาคาร 3 เดิมครบ 5 ชั้นตามโครงการ รวมมีห้องเรียน 33 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,440 คน ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

พ.ศ. 2525 สร้างสระว่ายน้ำ (สระ 1) และอาคารประกอบ 1 อาคาร เพิ่มห้องเรียนเป็น 34 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,485 คน มีครูสอน 46 คน ขยายเนื้อที่เป็น 4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา โดยมี ผศ. เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2526 สร้างห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี และโรงอาหารใหม่

พ.ศ. 2528 สร้างอาคาร 5 ชั้น 1 อาคาร(อาคาร 4)

พ.ศ. 2530สร้างโรงยิมเนเซียม (อาคาร 5) เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 10 ห้อง ชั้นบนเป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง และขยายที่ดินเพิ่มรวมเป็น 7 ไร่ 34 ตารางวา นอกจากนี้ยังได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเพิ่มอีก 510 ตารางวา เพื่อเป็นที่จอดรถผู้ปกครอง

พ.ศ. 2532 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคาร 6) มีห้องเรียน 15 ห้อง และห้องประกอบการเรียน 8 ห้อง รวมทั้งหมดมีอาคารเรียนเป็นตึก 5 ชั้น 3 อาคาร ตึก 2 ชั้น 3 อาคาร มีจำนวนห้องเรียน 76 ห้อง พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 9 ไร่ 34 ตารางวา และพื้นที่ตรงข้างโรงเรียนอีก 2 ไร่ 228 ตารางวา มีนักเรียน 3,721 คน ครู 150 คน นักการภารโรง 228 คน และก่อกำเนิดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดมศึกษา

พ.ศ. 2533 สร้างห้องคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์ดีด สำหรับนักเรียนชั้นป.6 - ม.3 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขึ้นที่ริมรั้วด้านหน้าของโรงเรียน พร้อมทั้งเปลี่ยนเสาธงใหม่

พ.ศ. 2534 ตั้งวงโยธวาทิต พร้อมสร้างห้องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ห้อง เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 สร้างห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง และเพิ่มห้องเรียนพิมพ์ดีดอีก 1 ห้อง นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างอาคาร 8 ชั้น ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอีก 1 อาคาร พร้อมห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน และอุปกรณ์การเรียน ครบครัน ทันสมัย

พ.ศ. 2535 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 85 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 3,916 คน มีครู 180 คน นักการภารโรง 85 คน

พ.ศ. 2536 ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 9 ห้อง รวมเป็น 94 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 4,321 คน และปรับเปลี่ยนรั้วโรงเรียนใหม่

พ.ศ. 2537 สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน กว้าง 12.5 เมตร ยาว 25 เมตร (สระ 2) เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบมากขึ้น

พ.ศ. 2539 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 7) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโครงการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียนสูง 5 ชั้น 1 อาคาร (อาคาร 8) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ห้องสื่อการเรียนการสอน (Resource Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต วางระบบเครือข่าย (LAN) คอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน

พ.ศ. 2541 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ ด้านหลังอาคาร 7,8 เพื่อเป็นที่จอดรถครูและผู้ปกครอง

พ.ศ. 2542 สร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในบริเวณอาคาร 5 (โรงยิมเนเซียม) มี ดร. กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ. 2543 สร้างอาคาร 2 ชั้น บริเวณหน้าอาคาร 5 โดยจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และเชาว์ปัญญา (Multiple Intelligences Center) และจัดทำเป็นศูนย์หมอภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย

พ.ศ. 2544 สร้างอาคาร 2 ชั้น ลักษณะบ้านทรงไทย เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย และดนตรีไทย

พ.ศ. 2545 ปรับสนามฟุตบอลเป็นสนามมินิกอล์ฟ (พัทกอล์ฟ) และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่

พ.ศ. 2548 ปรับปรุงสนามบาสหน้าโรงเรียน โดยทำพื้นใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสระว่ายน้ำโดยการสร้างสระว่ายน้ำใหม่ มีขนาด 12 ม. x 20 ม. แทนสระ 1

พ.ศ. 2549 จัดทำศูนย์ Exploring Science ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม "ศูนย์เจริญธรรมหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์"

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสถาบัน SSCIAP, New Zealand ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สำหรับบุตร-ธิดา ในโครงการ Safety School และจัดสร้างหอนาฬิกาบริเวณหน้าโรงเรียน

พ.ศ. 2551 สร้างอาคารสวนพฤกษศาสตร์

พ.ศ. 2555 สร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข