โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (Assumption College Samutprakarn, ACSP) (ชื่อเดิม โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง, Assumption College Samrong, ACSR) เป็นโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทิพวัล หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ไฟล์:Logo ACSP.jpg
Labor Omnia Vincit
วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Assumption College Samutprakarn
อักษรย่อ อสช, ACSP
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522
เพลง สดุดีอัสสัมชัญ, มาร์ชอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เว็บไซต์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2521 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่นายประวิทย์ มาลีนนท์ ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย และท่านได้มอบให้สถาปนิกเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ ในเนื้อที่ดังกล่าว

เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม. โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในความควบคุมดูแลของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะแขวงคณะภราดาเซนต์คาเบรียลประเทศไทยในขณะนั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 574 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 หลักสูตรคือ MLP (Modern language Program) และ EP (English Program) รวม 99 ห้องเรียน ปัจจุบันมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เป็นผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทรารณ์ เป็นรองผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ที่ตั้งแก้ไข

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ที่เลขที่ 419/1389 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2533)

อาคารสถานที่แก้ไข

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารใหญ่ 6 หลังใช้เป็นอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารกิจกรรมเสริม 1 หลัง หอประชุมและโภชนาการ 1 หลัง

  • อาคารอัสสัมชัญ เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เริ่มก่อสร้างเพียงครึ่งหนึ่งของอาคาร และในปี พ.ศ. 2524 ได้ต่อเติมจนครบสมบูรณ์ตามที่วางโครงการไว้ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองค์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ทำพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522 อาคารอัสสัมชัญ เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นห้องวัดผลวิจัย, ห้องสำนักผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ห้องศูนย์วิทยสนเทศ, ห้องฝึกอบรม, ห้องนักข่าวไซเบอร์, ห้องผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ, ห้องวารสาร, ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ชั้นที่ 2-4 ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องทำงานครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องทำงานครูหมวดวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการชีวะ-เคมี-ฟิสิกส์
  • อาคารเซนต์คาเบรียล เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ทำพิธีเสกอาคารเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ชั้นล่างเป็นโถงโล่งสำหรับกิจกรรม, ห้องพยาบาล, ห้องพักครู EP, ห้องปกครองวิชาการ EP และห้องสมุด EP ชั้น 2-5 ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร EP, ห้องทำงานครู EP และ ห้อง Albert lawreence
  • อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารมงฟอร์ต เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2533 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ทำพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535 อาคารอำนวยการเป็นอาคารที่เชื่อมระหว่างอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอร์ตชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานฝ่ายธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายการเงิน ห้องรับรอง และห้องประชุมอำนวยการ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
  • อาคารมงฟอร์ต เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างขึ้นในคราวเดียวกับอาคารอำนวยการ ชั้นล่างเป็นห้องฝ่ายปกครอง ชั้นที่ 2-6 ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 3, ห้องทำงานครูประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 3, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-5 เครื่อง PC & Mac ภายในอาคารมีลิฟท์ไว้อำนวยความสะดวกด้วย
  • อาคารหลุยส์ มารี เป็นอาคารสูง 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทำพิธีเสกอาคารในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ชั้นล่างใช้เป็นโภชนาคาร และสโมสรครู ชั้นที่ 2 เป็นห้องศิลปะ การงาน ดนตรี และ Math center ชั้นที่ 3 ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และห้องหน่วยงานแนะแนว ชั้น 4 เป็นหอประชุมรัชตสมโภช ปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นโรงอาหารต่อจากตึกเก่า ชั้น 2-3 เป็นห้องสมุดประถม และมัธยม ชั้นที่ 4 เป็นศูนย์ดนตรีไทย และชั้นที่ 5 เป็นศูนย์ดนตรีสากล
  • อาคารหลุยส์ ชาแนล เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 พระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา ทำพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารฯ วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 ชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2-5 ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ส่วนชั้น 6 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 (MAC APPLE) และห้องพักครูวิทยาศาสตร์
  • สนามกีฬา Sport Center สร้างในสมัย ภราดา ผศ. ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ใช้ในงานพิธีต่างๆ และการแข่งกีฬาบาสเกตบอล โดยมี Score board แบบดิจิตอลทันสมัยด้วย ตั้งอยู่หลังอาคารหลุยส์ ชาแนล เป็นสนามที่มีหลังคาคลุมลักษณะเป็นโดม ระยะเวลาในการสร้างโดยประมาณครึ่งปี
  • สนามเด็กเล่น Fun & Health land เป็นสนามเด็กเล่นที่ตั้งอยู่หน้าอาคารหลุยส์ มารี เปิดใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนไปอยู่ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ เพื่อต่อเติมอาคารหลุยส์มารี
  • อาคารศักดานุสรณ์ สร้างขึ้นแทนอาคารชั้นเดียวเก่าข้างอาคารเซนต์คาเบรียล เป็นอาคารสูง 2 ชั้น สร้างเพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ภราดาศักดา กิจเจริญ อดีตผู้อำนวยการ ชั้นล่างเป็นห้องอุปกรณ์การศึกษา, ห้องกิจกรรม, ห้องลูกเสือ-รักษาดินแดน, ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป, ห้องพลศึกษา และห้องประชุมศักดา ปฏิบัติการฟิตเนสทันสมัย ชั้น 2 เป็นห้องฟิตเนสทันสมัย ชั้น 3 เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 2 สระ สร้างเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารศักดานุสรณ์และอาคารต่อเติมหลุยส์ มารี วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแก้ไข

อันดับ รายนาม ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ผู้ก่อตั้งโรงเรียน 2522-2528
2 ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผู้จัดการโรงเรียน 2522-2525
3 ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย กรรมการผู้จัดการโรงเรียน 2522-2525
4 ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ ผู้รับใบอนุญาต 2522
5 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ 2529-2540
2542
6 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ผู้อำนวยการ 2540-2541
7 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ 2543
8 ภราดาศักดา กิจเจริญ ผู้อำนวยการ 2544-2549
9 ภราดา ผศ. ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการ 2550-2555
10 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ 2556-2561
11 ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2556-2559
12 ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2560-ปัจจุบัน
13 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน
14 ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน
  • โดยอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน*

บุคคลสำคัญที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°37′44″N 100°36′17″E / 13.628950°N 100.604585°E / 13.628950; 100.604585