โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมี นายเสรี อินทร์คง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูทำการสอนประมาณ 170 คน นักเรียนประมาณ 3,518 คน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นญ.ส.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญวิชาการเลิศ เทิดคุณธรรม นำกีฬา ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี
สุสฺสูสา สุตวฑฺฒน
(การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้)
สถาปนา17 มกราคม พ.ศ. 2534
ผู้ก่อตั้งจันทร์ สมบูรณ์กุล
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
รหัส1003901102
ผู้อำนวยการนายเสรี อินทร์คง
สีกรมท่า-เหลือง
เพลงมาร์ช ญ.ส.
ต้นไม้ต้นไทร
เว็บไซต์www.yorsor.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 โดยพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 25.6 ตารางวาเป็นที่ก่อตั้ง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจันทร์ สมบูรณ์กุล นายอำเภอหาดใหญ่สมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นไปในปี พ.ศ. 2487 เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กผู้หญิงในอำเภอหาดใหญ่ โดยมี อาจารย์ฉลวย ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่นายจันทร์ สมบูรณ์กุล

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการผนวก โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา และ โรงเรียนมัธยมชายเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จนปัจจุบัน

สถานที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ส่วนหนึ่งนั้นใช้เป็นบ้านพักครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน กอปรกับอำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอที่ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีการตื่นตัวทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนมัธยมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนเข้าใหม่ได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองเดือดร้อนเรื่องโรงเรียนของบุตร

กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ขึ้น และให้ใช้บริเวณพื้นที่ของ โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยาเป็นสถานที่ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้ง นายวิรัช บุญนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมัยนั้น ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยได้จักการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสงบ มณีพรหม อาจารย์ใหญ่ระดับ 7 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ มารักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยจัดสรรอัตากำลังให้ 6 อัตรา มีครูมาช่วยราชการ 10 อัตรา รวมทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยที่การเรียนการสอนยังจัดร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้แยกการบริหารงบประมาณอาคารสถานที่ และบุคลากร ออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยที่งานวิชาการ ยังจัดร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และได้แยกงานบริหารทุกด้านในปีการศึกษา 2539

ปัจจุบัน นายเสรี อินทร์คง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบัน โดยมีครู 180 คน โดยประมาณ และนักเรียน 3,200 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาคารเรียนประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่เป็นสำนักงานและห้องประชุม 2 ชั้น และห้องเรียน 4 ชั้น อาคารปิ่นเกรียงไกร เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร และห้องเรียน 5 ชั้น อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่เป็นห้องสมุด ห้องเรียนอุตสาหกรรม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และโรงยิมเนเซียม อาคารศูนย์ศิลป์ฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่เป็นห้องเรียนหมวดศิลปะ และหอประชุม อาคารพยาบาล เป็นอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โดยมีโครงการจัดสรรพื้นที่เป็นห้องพยาบาล และห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศิษย์เก่าทีมีชื่อเสียง

แก้

อาคารเรียน

แก้

อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ

แก้

อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ,ห้องเรียน ,สำนักงานกิจกรรมนักเรียน ,ห้องซ้อมวงดนตรีโรงเรียน และโถงโล่งสำหรับนักเรียน
 • ชั้นที่ 2 สำนักงานผู้อำนวยการ ,สำนักงานฝ่ายธุรการ ,สำนักงานทะเบียนและประเมินผล ,สำนักงานวิชาการ และห้องแนะแนว
 • ชั้นที่ 3 ห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์ ,ห้องเรียนหมวดคณิตศาสตร์
 • ชั้นที่ 4 ห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ ,ห้องเรียนหมวดภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 5 ห้องพักครูหมวดสังคมศึกษาฯ ,ห้องเรียนหมวดสังคมศึกษาฯ
 • ชั้นที่ 6 ห้องพักครูหมวดภาษาไทย ,ห้องพักครูหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกคอมพิวเตอร์ ,ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนภาษาจีน

อาคารปิ่นเกรียงไกร

แก้

อาคารปิ่นเกรียงไกร เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 โรงอาหาร และร้านค้าสวัสดิการ
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาชีววิทยา และ แผนกวิชาฟิสิกส์ ,ห้องเรียนหมวดวิทยาศาสตร์
 • ชั้นที่ 3 ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาเคมี และห้องเรียนหมวดวิทยาศาสตร์
 • ชั้นที่ 4 ห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ ,สำนักงานโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ,ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) และห้องเรียนหมวดภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 5 ห้องเรียนหมวดสังคมศึกษาฯ และห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)
 • ชั้นที่ 6 ห้องเรียนหมวดภาษาไทย

อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก

แก้

อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียนหมวดสุขศึกษา ,ร้านค้าสวัสดิการ และลานกิจกรรมสำหรับนักเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ,ห้องเรียนหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นที่ 3 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ,ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 • ชั้นที่ 4 โรงยิมเนเซียม ,ห้องพักครูหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา ,ห้องออกกำลังกาย ,ห้องเรียนหมวดสุขศึกษา

อาคารศูนย์ศิลป์ฯ

แก้

อาคารศูนย์ศิลป์ฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูหมวดศิลปศึกษา ,ห้องเรียนหมวดศิลปศึกษา(ศิลปะ และ นาฏศิลป์)
 • ชั้นที่ 2 หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (หอประชุมศูนย์ศิลป์) ,ห้องเรียนหมวดศิลปศึกษา(ดนตรีสากล)

อาคารลานไทรเกื้อกูล

แก้

เป็นอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 6 ชั้น เป็นห้องเรียนทั้งหมด สร้างขึ้นโดยมีการเชื่อมต่อจากอาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ

เป็นอาคารส่วนต่อขยายของอาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายเพิ่มของจำนวนนักเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเพิ่มห้องเรียนให้สอดรับกับจำนวนนักเรียน และชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยอาคารลานไทรเกื้อกูลเป็นอาคารที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนจากการสรรหารายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง มาเป็นรายได็ในการก่อสร้าง จึงเป็นที่มาของการใช้ชื่อตึก ลานไทรเกื้อกูล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเกื้อกูลของทุกภาคส่วน ที่ทำให้การก่อสร้างอาคารนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

อาคารเรือนพยาบาล

แก้

อาคารพยาบาลเป็นอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพยาบาล
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ชั้นที่ 3 สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้