โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม (อักษรย่อ: ญ.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่จำนวน 59 ไร่ 17 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 479 คน

โรงเรียนหาดใหญ่พิยาคม
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่พิทยาคม
เรียนดี มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี
หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hatyaipittayakom School
อักษรย่อ ญ.พ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สถาปนา 23 มีนาคม พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ (นายเปรม กัลหะรัตน์ ครูใหญ่คนแรก)
เพลง มาร์ชหาดใหญ่พิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 59 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดัน ให้ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนโดย นายเฉลียว แก้วสิ้นสุด กำนันตำบลทุ่งใหญ่ นายสมพร ช่วยกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่และสมาชิกตำบลทุ่งใหญ่

 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับชั้น ม.1 เป็นปีการศึกษาแรก เข้าเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา มีนักเรียนจำนวน 92 คน มีครูจำนวน 9 คน ซึ่งทำการสอน ณ อาคารชั่วคราว โดยใช้กุฏิพระของวัดน้ำน้อยนอก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระฮ่วนอริโยซึ่งในขณะนั้นได้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยนอก
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.2 และโรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนปัจจุบันโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งประชาชนตำบลทุ่งใหญ่และครูได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้นจำนวน 2 หลัง มีนักเรียนจำนวน 224 คน มีครูจำนวน 30 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับชั้น ม.4 เป็นปีแรก จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 51 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 591 คน ครูจำนวน 30 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.5 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 876 คน ครูจำนวน 47 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,203 คน ครูจำนวน 65 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,115 คน ครูจำนวน 79 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,119 คน ครูจำนวน 79 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,193 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,245 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
 • พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,200 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,192 คน ครูจำนวน 71 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,065 คน ครูจำนวน 71 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,035 คน ครูจำนวน 72 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข