โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2464 เป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอหนองจอก ที่เปิดสอน ในระดับมัธยม มีนายฮัจยีการีม มะกูดี เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรก และเมื่อแรกตั้งใช้ชื่อว่า อัลบิดายะห์ จากนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับคือ หนองจอกพิทยาพูน นุรุลอิสลาม มัธยมศิริศิลป์ จนถึงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2488 จึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น หนองจอกพิทยานุสสรณ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534 จึงได้ขออนุญาตเพิ่มคำว่า มัธยม ลงท้ายชื่อโรงเรียน ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า “โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม” และในปี พ.ศ. 2546 ได้ขยายเพิ่มเติมในระดับชั้นเรียน ม. 4 – ม.6 ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมเปิดสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.6

สถานที่ตั้งแก้ไข

ตั้งอยู่เลขที่ 31/7 หมู่ 9 :ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

พิกัด

13.862726,100.85421

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสามัญมีสอนเสริมวิชาศาสนาอิสลามในเวลาเรียนตามปกติเปิดสอนในระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

ความมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียนแก้ไข

ความมุ่งหมายเดิมของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อประมาณ 80 ปีมาแล้วนั้น ต้องการให้มี โรงเรียนในท้องที่เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสเล่าเรียนกันอย่างทั่วถึงทั้งด้านศาสนาและวิชาสามัญ ซึ่งนโยบายนี้โรงเรียนยังสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่านักเรียนทุกคนเป็นดั่งลูกหลานจึงเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งความประพฤติและการเรียน ฉะนั้นจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ก็สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ หรือจะไปประกอบอาชีพ ก็เป็นคนดี มีทั้งคุณธรรมและความรู้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้ เดิมทีนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ มีอาคารเรียนเพียงหลังเดียว เป็นอาคารไม้เมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงย้ายที่ตั้งจากริมคลองแสนแสบ ขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 1 หลัง มีอาคารไม้ชั้นเดียวอีก 1 หลัง ปี พ.ศ. 2535 จึงรื้ออาคารไม้ออกแล้วปลูกอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นขึ้นแทนที่อาคารเรียนทั้งสองหลังนี้ คุณเกียรติ วัธนเวคิน ศิษย์เก่าของโรงเรียน เป็นผู้สร้างอุทิศให้โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอน ป.1 – ป.4 เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อ พ.ศ. 2503 ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนทั้งระดับประถม และมัธยม คือ ป.1 - ม.6 แต่เนื่องจากความจำเป็นบางประการที่ไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงได้โอนระดับประถมไปให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2519 เมื่อโอนกิจการไปแล้ว กรุงเทพมหานครยังคงใช้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือการโอน โรงเรียนเข้าเป็นของมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา และยังคงสถานภาพถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดการศึกษาสายสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายวรวีร์ มะกูดี เป็นผู้รับใบอนุญาต นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ทำเนียบครูใหญ่แก้ไข

รายชื่อครูใหญ่ตั้งแต่ 2488- ปัจจุบัน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

1 นายวัฒนา มะกูดี 2488-2498

2 นายยิ้ม บุญยัง 2498-2499

3 นายศิริ สมสุขเจริญ 2500-2501

4 นายทินกร ชูศรีทอง 2501-2503

5 นายโสบิน จงเรืองศรี 2504(ม.ค.2504-30 มิ.ย.2504)

6 นายประวัติ ซากีรี 2504(30มิ.ย.2504-1 ก.ย.2504)

7 นายยุทธ รอดสวาท 1 ก.ย.2504 - 7 ก.ย. 2507

8 นายเกษม นิกาจารย์ 2507--2508

9 นายแก้ว พ่วงคง 2508-2511

10 นายประสาน เดชะวิบูลย์ 2511--2519

11 นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล 2519- 2549

12 นายประสาน เดชะวิบูลย์ 2549 - 2558

13 นายสุวินัย สมันเลาะ 2558 - ปัจจุบัน