โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มุ่งการกุศลเป็นที่ตั้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และไม่ยากจนทุกระดับชั้น จึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม คือให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ดังนั้น ครูอาจารย์ของโรงเรียนจึงมีหัวใจของวิญญาณครูได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ และอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจเป็นประจำทุกวัน ธรรมะหน้าเสาธงที่ครูอาจารย์ได้กล่าวอบรมนักเรียนทุกวัน นับว่ามีประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ครั้งแรกตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติช่วยเหลือให้กุลบุตร-ธิดา ให้อ่านออกเขียนได้ โดยมีพระสุวรรณมุนี นรสีห์ ธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาภิบาล (ชิต ชิตรัตน์) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นเจ้าของโรงเรียนเปิดทำการสอนในลักษณะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแบบโรงเรียนวัดในสมัยก่อน โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดมหาธาตุ" เปิดสอนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 อยู่ในความอุปการะของ พระสุวรรณมุนี (ชิต ชิตรัตน์) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์ ต่อมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได้ขอยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฏร์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร์ พุทธศักราช 2479 ชื่อโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2481 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก็บค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงปีละ 9 บาท แต่ก็ยังไม่พอเป็นค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าคุณจึงใช้เงินส่วนตัวของท่านอุปถัมภ์โรงเรียนอีกปีละประมาณ 600 บาท กิจการต่อมาค่อยเจริญขึ้นพอดำรงกิจการอยู่ได้ และเจริญตามลำดับดังนี้คือ

พ.ศ. 2486 ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2488 ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2491 ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฏร์

ของวัดและได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี

พ.ศ. 2492 ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า 

“ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ” และได้

รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ. 2503 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมอุดม แผนกอักษรศาสตร์

พ.ศ. 2508 เปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2521 เข้าโครงการทดลองโรงเรียนราษฏร์ของวัดเพื่อการ

กุศล และผ่านการทดลอง

พ.ศ. 2536 เปิดสอนชั้นอนุบาลประเภท 3 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายหัว 100%

งานในปัจจุบัน

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 15 ระดับชั้น มีนักเรียนในปีการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 2,560 คน อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งหมด 8 หลัง สนามกีฬา 7 สนาม ห้องเรียนห้องสมุดรวม 69 ห้อง

วงจรธุรกิจ

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เปิดรับนักเรียนในระดับชั้น

- ก่อนประถมศึกษา 22 ห้อง

- ระดับชั้นประถมศึกษา 30 ห้อง

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ห้อง

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ห้อง

เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นต่ำ และให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวที่จะใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

สรุปคือปัจจุบันธุรกิจโรงเรียนเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกับธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญคือ

1. เป็นการบริการที่ให้การศึกษา และประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ และนำไปใช้

2. มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านคุณภาพของบุคลากร 

และสื่อเรียนการสอน

3. ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการสรรหาบุคลากร สื่อการ

เรียนการสอน ฯลฯ

4. ต้องมีสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ และ

กว้างพอสำหรับจำนวนนักเรียน

5. สามารถควบคุมความสำเร็จได้ในระดับที่สูง

6. ในอนาคตจะเป็นธุรกิจเน้นคุณภาพของผู้เรียน และการบริการ

การสอนจากบุคลากรในโรงเรียนที่ต้องมีคุณภาพ และชื่อเสียง

จึงจะอยู่รอด

วิสัยทัศน์แก้ไข

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้การศึกษาอย่างเสมอภาค มีความรู้ด้านวิชาการ สื่อสารเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจแก้ไข

1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4. นักเรียนมีใจรักสถานศึกษา ท้องถิ่น และประเทศ มุ่งทำ

ประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

5. นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า 

และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีไทย ดนตรีไทย ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

7. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านพระพุทธศาสนา และการกีฬา

อักษรย่อแก้ไข

ส.ร.

ปรัชญาแก้ไข

สุวิชาโน ภวํ โหติ

ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

มาร์ชหน่วยงานแก้ไข

มาร์ช สุวรรณฯ

สุวรรณรังสฤษฏ์ เราต้องมีจิต เราต้องมีจิตแข่งขัน

ร่วมใจเป็นอันเดียวกัน เราต้องยึดมั่นในความสามัคคี

เชิญซินะ ฮะ ฮะ เชิญซินา

พวกเราจงมา พวกเราจงมาร่วมใจ เปล่งเสียงอำนวยอวยชัย

ให้พวกเรานี้ สวัสดีมงคล

ม่วงเหลืองกับสุวรรณฯ เราต้องคู่กัน เราต้องคู่กัน เลิศล้น

ขอให้พวกเราทุกคน จงได้แข่งขันร่วมกันจงมลาย

ช่องทางการติดต่อแก้ไข

โทร 032-401771-2 ,032-425015

เพจของโรงเรียน https://www.facebook.com/suwanschool/

ผลงานของโรงเรียนแก้ไข

ขับร้องบทเพลง สานต่อปณิธาน เพลงนี้ที่พวกเราจัดทำขึ้นเพื่อขับร้องให้คนบนฟ้าได้ฟังเนื่องในวาระ 100 วันแห่งความอาลัย 20 มกราคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน https://api.facebook.com/method/messaging.getAttachment?access_token=CAADYPcrzZBmcBAPEu0LZCFhsUjuPmi9ZA0PJaRg9uO299pXkKrAZAnu0RrU4FbrI2X7sP4ZC4ZAWmSYCXH9HtXvTsOlEGLXI8nlMSEh87AZAAAocxUrJGnvZBI5RqMA86KVRzq9e4ZCt0i0yI7sHnItPPEQiBZAl8OfhyMZBDPqZCsy25tf6fDlmpo10i05fJqJZCh66VrLJBGe1aAWug6ZBllMZBE5&aid=1560098177351105&format=binary&locale=th_TH&mid=mid.1484895913810%3Ad076246092&sdk=ios&sdk_version=2&skip_data=1