โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (อังกฤษ: Suwannakhuha Pittayasan School; อักษรย่อ: ส.พ. — SWP) เรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[2]

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
Suwannakhuha Pittayasan School
ที่ตั้ง
เลขที่ 433 หมู่ที่ 4 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.พ. / SWP
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญสุขา สังฆัสสะ สามัคคี
(ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (49 ปี 45 วัน)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1039760343
ผู้อำนวยการนางนิรามัย พลสนอง
จำนวนนักเรียน1,018 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
สี████ เขียว-เหลือง
เพลงมาร์ชโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
เว็บไซต์http://suwanpit.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู (เขต 19 เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 433 หมู่ 4 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1 - ม.6 ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี (อดีต) โดยมีนายสมิท จันทยุทธ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาทางราชการย้ายกิ่งอำเภอสุวรรณคูหามาตั้งที่ บ้านหนองกุง ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนได้ย้ายจากบ้านกุดผึ้ง มาอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์จนถึงปัจจุบัน สำหรับชื่อ สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นั้น มีความหมายว่า แหล่งสร้างสรรค์ความรู้แห่งสุวรรณคูหา หรือ แหล่งสร้างสรรค์ความรู้แห่งแดนถ้ำทอง (สุวรรณคูหา แปลว่า ถ้ำทอง)

รูปแบบการบริหารโรงเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนเดินทางเช้าไป เย็นกลับ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอนุปริญญา(วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู) เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการศึกษาปฐมวัย ตามความต้องการของท้องถิ่น เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา[3]

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้รับรองให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาพรวมอยู่ในระดับดี นั่นคือ โรงเรียนได้บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อมได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์มีนักเรียนประมาณ 1,018 คน[4]

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)[5] ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้องเป็นเลิศด้านวิชาการ การสื่อสารสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นับเป็นโรงเรียนที่ 5 ของจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 433 หมู่ที่ 4 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนประจำอำเภอสุวรรณคูหา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเช่นเดียวกับโรงเรียนนาวังศึกษาวิช มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายรังสรรค์ ศึกรักษา และโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของจังหวัดหนองบัวลำภู รองจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม และโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร เมื่อวัดจากผลการทดสอบระดับชาติโดยใช้ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน[6]

ข้อมูลทั่วไป

แก้

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุวรรณคุหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6:6:6/7:7:7 รวม 39 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 96 คน [7] นักเรียน 1,018 คน [8] มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอสุวรรณคูหา

แผนการเรียน

แก้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 • ห้องเรียนคุณภาพ
 • ห้องเรียนธรรมดา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา
 • ห้องเรียนอุตสาหกรรม

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา

แก้
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสมิท จันทยุทธ พ.ศ. 2518 - 2518 (รักษาการ)
2 นายประเวศน์ ช่างสาร พ.ศ. 2518 - 2520
3 นายสุวทิศ สุภาพ พ.ศ. 2520 - 2521
4 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา พ.ศ. 2521 - 2524
5 นายพนัส วุฒิสาร พ.ศ. 2524 - 2529
6 นายดำเนิน สีหนาท พ.ศ. 2529 - 2535
7 นายจำรัส สุวรรณบุตร พ.ศ. 2535 - 2542
8 นายประยม วงค์นาม พ.ศ. 2542 - 2545
9 นายสิทธิศักดิ์ โสภา พ.ศ. 2545 - 2550
10 ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง พ.ศ. 2550 - 2553
11 นายจิรศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2553 - 2556
12 นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์ พ.ศ. 2556 - 2559
13 นายรังสรรค์ ศึกรักษา พ.ศ. 2559 - 2561
14 นางนิรามัย พลสนอง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. จำนวนนักเรียน[ลิงก์เสีย]
 2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน[ลิงก์เสีย]
 3. "ประวัติ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-10. สืบค้นเมื่อ 2017-10-06.
 4. บุคลากร[ลิงก์เสีย]
 5. สารสนเทศ สพม.19 หน้าโรงเรียนมาตรฐานสากล[ลิงก์เสีย]
 6. ลำดับ
 7. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1039760343&Area_CODE=101719[ลิงก์เสีย]
 8. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760343&Area_CODE=101719[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้