โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ลำดับที่ 26 ในเขตภาคเหนือ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา [1]โรงเรียนลำดับที่ 26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นโรงเรียนที่จัดสอนในระบบสองภาษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ( ค.ศ. 2010) ก่อตั้งโดย อาจารย์พิบูลย์ และ อาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.9 และ เตรียมอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ และอาคารเรียน 3 หลัง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา.jpg
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
Sarasas Witaed Lanna School
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นSWL.
ประเภทเอกชน
คำขวัญคุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
สถาปนาพ.ศ. 2553,ค.ศ.2010
ผู้ก่อตั้งพิบูลย์ ยงค์กมล และ เพ็ญศรี ยงค์กมล
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการตนพร ยงค์กมล
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล 1-3 และ ประถม 1-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สีเขียว แดง
เว็บไซต์https://www.facebook.com/sarasaswitaedlanna/timeline

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เป็นโรงเรียนลำดับที่ 26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) ก่อตั้งโดยอาจารย์พิบูลย์และอาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ( Bilingual Program ) หลักสูตรนี้ได้เน้นให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งยังปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนในปี 2553 แผนกสองภาษา( Bilingual Program )เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.9 สำหรับแผนกสามัญ( Bilingual Program )เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลังคือ อาคาร1 มี 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนสำหรับแผนกสมัญ( Mini Bilingual Program ) ประกอบไปด้วยห้องธุรการ ห้องเรียน เตรียมอนุบาล - ม.3 ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนอนอนุบาล ห้องสมุด ห้องนุ่มนิ่ม อาคาร2 มี 5 ชั้น สำหรับแผนกสองภาษา( Bilingual Program ) ประกอบด้วยห้องเรียน KG.1 - G.9 อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ สนามกีฬาและลานกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียน วิชาพื้นฐาน 8 วิชา ทำการสอนเป็นภาษาไทยโดยครูไทยซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งวิชาหลัก 4 วิชา รวมทั้งศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจากเจ้าของภาษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 1. มุ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล 2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร ได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถคิดเป็น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และเป็นผู้มีสุขภาพลานามัยดี 4. เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และผู้ปกครองให้มีความต้องการให้บุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ 5. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น ณ สถานศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้โรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางการศึกษา

อาคารแก้ไข

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาคารประกอบการ 2 หลัง สวนหย่อม สนามฟุตบอล สนามกรีฑา สนามเทนนิส โรงอาหาร สระว่ายน้ำ หอประชุม 2 หลัง หอพักครู ลานจอดรถและอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง ได้แก่

  • อาคาร 1 (Joshep Building 1) มีทั้งหมด 4 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสามัญ เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3-ประถมศึกษา 6 รวมทั้งห้องธุรการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องรับรอง และห้องนอนอนุบาล
  • อาคาร 2 (Mary Building 2) มีทั้งหมด 5 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสองภาษา เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1-G.9 และ ห้องเรียนแผนกสามัญในระดับชั้นมัธยม เปิดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ห้องสมุด และห้องนอนอนุบาล
  • อาคาร 3 (Buiding 3) มีทั้งหมด 4 ชั้น เป็นอาคารโรมัน ลักษณะของอาคารเป็นแนวโค้ง ลักษณะของอาคารคล้ายกับลักษณะของอาคารนานาชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ใช้สำหรับห้องเรียนเตรียมอนุบาล-KG.3 รวมทั้งห้องนอนอนุบาล
  • หอประชุม ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมกับอาคาร 3 ในปี 2559 เป็นหอประชุมใหม่ มีทั้งหมด 3 ชั้น อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 3 และสนามกรีฑา ใช้สำหรับงานสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

 

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-10. สืบค้นเมื่อ 2015-02-10.

http://schoolweb.eduzones.com/swl/ เก็บถาวร 2016-12-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข