โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504 ณ เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Sai Nam Peung School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.น. S.N.
ประเภทรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญปญฺญาโลกสฺมิปชฺโชโต
สถาปนาพ.ศ. 2504 (63 ปี)
สีน้ำตาล - เหลือง
ต้นไม้ต้นสายน้ำผึ้ง
เว็บไซต์http://www.sainampeung.ac.th

ประวัติ

แก้
 • ผู้เริ่มจัดตั้ง : ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 • วันทำสัญญาซื้อที่ดิน : วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • วันเกิดโรงเรียน ( วันวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑ ) : วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
 • วันที่เปิดทำการสอนวันแรก : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
 • ขนาดที่ดิน : 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล
 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
 • คติพจน์ : ปณฺญาโลกสมิปชโชโต
 • ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักเรียน โดยมี นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง มีนักเรียนจำนวน ๘๐ คน ครู-อาจารย์ ๑๐ คน
 • พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ ได้งบประมาณ สร้างอาคาร ๑, ๒ และโรงอาหาร
 • พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้งบประมาณสร้างอาคาร ๓
 • พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ๔
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ทรง มีพระเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งไว้ในพระอุปถัมภ์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพีธีพระราชทานประกาศนียบัตร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
 • พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พัฒนาอาคารสถานที่ และพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับยกย่อง และการยอมรับจากทั้งวงการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์
 • พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั้งการบริหารและวิชาการ สร้างอาคารกีฬาในร่ม และโรงอาหาร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล
 • พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ - เพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น ๗๘ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓,๕๑๖ คน

- สร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น และบ้านพักภารโรง ๔ ชั้น ๒๔ หน่วย จำนวน ๑ หลัง - ปรับปรุงน้ำพุในสระหน้าพระพุทธรูปประจำหน้าโรงเรียนจัดมุมน้ำตกข้างอาคาร อเนกประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท

 • พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยทำฝ้าเพดาน ปูพื้น พร้อมติดตั้งม่านเวทีใหม่

- ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล - จัดทำห้องศูนย์การเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับได้รับเงินสนับสนุน จากคุณศรีรัตนา สิทธิโชค เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) - ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานของชาติ สนับสนุนโดยโครงการอาคารของรัฐ กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม ๒๕๔๔

 • พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ทำเพดานหลังคาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด

- ปรับปรุงยกพื้นภายในโรงเรียน - จัดทำหน้าประตูโรงเรียนใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๔๗) ร่วมกับโรงเรียน - ปรับปรุงพื้นห้องประชุมโสตทัศนศึกษาและห้องน้ำหน้าห้องประชุมและห้องน้ำที่อาคาร ๔ - จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนให้สวยงามโดยจัดทำสวนหย่อมรอบๆ บริเวณโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๒๐
นางเยาวรินทร์ จันทนมัฏฐะ พ.ศ. ๒๕๒๐- ๒๕๒๗
นางอาภรณ์ สาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓
นางเพ็ญศรี ไพรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖
นางสุมาลี รัตนปราการ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙
นางหัทยา คงกะพัน พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
นางกรองทอง ด้วงสงค์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
นางสาาวอรุณี นาคทัต พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
๑๐ นางรัชนี ตั๊นประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
๑๑ นางฎาทกาญจน์ อุสตัส พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓
๑๒ นางวรรณดี นาคสุขปาน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙
๑๓ ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
๑๔ นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

ดารานักแสดงที่จบจากสายน้ำผึ้ง

แก้
 1. พันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย (ติ๋ม ทีวีพูล) นักธุรกิจชาวไทย ผู้จัดรายการข่าวบันเทิง ทางช่อง YouTube:TVPOOL OFFICIAL
 2. สโรชา วาทิตตพันธ์ (เต๋า) นักแสดง นางแบบชาวไทย
 3. พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร (พิม) ปี 2553 รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องชิงชัง จากงานรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24
 4. สิริยากร พุกกะเวส (อุ้ม) รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 10 สาขา นักแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่น จากละครเรื่อง ร่มฉัตร (ช่อง 3)(2538)
 5. ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส) โรสได้รับรางวัลร้องเพลงรางวัลประกวดชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประจำปีที่เซนต์จอห์น (St. John) จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในตอนมัธยมปลาย และเคยได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดสครั้งที่ 17 ในสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม จากอัลบั้ม Time Machine ปี 2548 นอกจากนั้นโรสยังทำหน้าที่เป็นคอรัสและไกด์เพลงให้กับศิลปินคนอื่นๆ ในวงการดนตรีอีกมากมาย และโรสยังสามรถเล่นกีตาร์ เปียโน เบส และกลอง
 6. สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ (ปีใหม่) นักแสดง นางแบบ
 7. มชณต สุวรรณมาศ (หลิน) นางแบบ
 8. พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์ (สแพน) ถ่ายแบบ โฆษณา
 9. กชกร ส่งแสงเติม (กุ๊กกิ๊ก) นักแสดงช่อง 7
 10. ภัณฑิลา ฟูกลิ่น <ชื่อเดิม หทัยรัตน์ ฟูกลิ่น> (แอร์) ดารานักแสดง พิธีกร
 11. เบญญาภา อุ่นจิตร (ตาออม) ศิลปิน วง โฟร์อีฟ ค่าย เอ็กซ์โอเอ็กซ์โอเอนเตอร์เทนเมนต์
 12. อิสรีย์ อิสระวรางกูร (แพนเค้ก) ศิลปิน นักร้องนำวง Yes indeed

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°43′38″N 100°33′53″E / 13.727246°N 100.564663°E / 13.727246; 100.564663