โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (ชาย - หญิง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิตราม, สธ.มร., DSRU
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม
สถาปนา19 พฤษจิกายน พ.ศ.2514; 52 ปีก่อน
ผู้ก่อตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร
หน่วยงานกำกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้อำนวยการอ.ดร.ธัชพล พลรัตน์
เพศสหศึกษา
ช่วงอายุ12-18
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
พื้นที่20 ไร่
สีสีน้ำเงิน สีทอง   
เพลงมาร์ชสาธิตรามคำแหง
มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร
ศิษย์เก่าสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์http://www.ds.ru.ac.th/

ประวัติ แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงบนเนื้อที่ 20ไร่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2514 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียน ดังนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีจึงเป็นวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น มี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธาน

ปีการศึกษา 2516 เริ่มรับนักเรียนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรมัธยมศึกษา 5 ปี) ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่กำหนดให้ระดับมัธยมศึกษาเป็น 6 ปีเริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 6 เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป แก้

 • ตราประจำโรงเรียน : ตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชสาธิตรามคำแหง, มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : ลูกพ่อขุนฯ วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม ลูกพ่อขุน จงเจริญ

อาคาร และสถานที่ แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วยอาคาร ดังนี้

 • อาคาร DS1 เป็น อาคารเรียน 6 ชั้น
 • อาคาร DS2 เป็น อาคารเรียน 2 ชั้น
 • อาคาร DS3 เป็น อาคารเรียน 3 ชั้น
 • อาคาร DS4 เป็น อาคารเรียน 3 ชั้น
 • อาคาร DS5 เป็น อาคารเรียน 2 ชั้น
 • อาคาร DS6 เป็น อาคารเรียน 4 ชั้น
 • อาคารศรีสวาย (DS7) เป็นอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 9 ชั้น

นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างละ 1 หลัง ดังนี้

 • หอพระ
 • โรงพลศึกษา
 • ศาลาผู้ปกครอง
 • เรือนไทย (สำนักงาน ธนาคารโรงเรียน)
 • โรงอาหาร
 • อาคารประสานใจ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
 • สนามฟุตบอล

สถานที่ที่อยู่รอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 • ลานพ่อขุนรามคำแหง
 • สนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถาน
 • สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ทำเนียบผู้อำนวยการ แก้

รายชื่อผู้อำนวยการ ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร 2515 - 2517
อาจารย์ สมศักดิ์ คงเที่ยง 2517 - 2518
อาจารย์ ดร.สุพัชริน ธีรธำรง 2518 - 2521
อาจารย์ ดร.วัชรี บูรณสิงห์ 2521 - 2522
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา คุรุสวัสดิ์ 2522 - 2526
รองศาสตราจารย์ ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) 2526 - 2526
อาจารย์ ดร.สมพิศ โห้งาม 2526 - 2528
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์ 2528 - 2529
รองศาสตราจารย์ เฉลียว บุญยงค์ 2529 - 2530
อาจารย์ อำนวย ทองโปร่ง 2530 - 2532
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ ธานีรัตน์ 2532 - 2533
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอตา บุตรสุทธิวงศ์ 2533 - 2535
รองศาสตราจารย์ นพคุณ คุณาชีวะ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) 2535 - 2535
อาจารย์ อำนวย ทองโปร่ง 2535 - 2537
อาจารย์ ทองสุข ขันทอง 2537 - 2539
รองศาสตราจารย์ ศศิธร แม้นสงวน 2537 - 2541
รองศาสตราจารย์ ขจร ตั้งสุวรรณรังษี 2541 - 2543
รองศาสตราจารย์ สกุล มูลแสดง (รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ) 2543 - 2543
อาจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี 2543 - 2547
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง (รักษาการในตำแหน่งคณบดี และรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ) 2547 - 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี 2547 - 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ) 2551 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดี สุทธิแย้ม 2552 - 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ลิมิตศิริ(รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ) 2556 - ธ.ค. 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี ม.ค. 2557 - พ.ค. 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ทองอร่ามดี(รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ) มิ.ย. 2557 - 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี 2558 - 2559
อาจารย์ นรินทร์ วงค์คำจันทร์ 2559 - 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา 2560 - 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 2562-2566
อาจารย์ ดร.ธัชพล พลรัตน์ 2566-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′15″N 100°36′56″E / 13.754174°N 100.615676°E / 13.754174; 100.615676