โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2480

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University
ข้อมูล
ชื่ออื่นSD
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คำขวัญทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม
สถาปนาพ.ศ. 2480 (โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการประถมสาธิต:
มัธยมสาธิต: รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเกียรติ กอบัวแก้ว
สี  สีน้ำเงิน
  สีชมพู
เพลงมาร์ชสาธิตสวนสุนันทา
ต้นไม้แก้วเจ้าจอม
เว็บไซต์https://sd.ssru.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

แผนกประถมสาธิต

แก้

แผนกมัธยมสาธิต[1]

แก้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปลายรัชกาล สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง จึงพระราชทานกระแสพระราชดำริให้กะแบบแปลนแผนผังมีลักษณะเป็นสวนป่ากลาย ๆ นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา และเป็นที่อยู่ของบาทบริจาริกา เมื่อเปลี่ยนรัชกาลของพระองค์แล้ว การที่พระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "สวนสุนันทา" เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ถึงพระอัครมเหสีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2423

ต่อมา "สวนสุนันทา" เปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษา ทางราชการได้แบ่งอาณาเขตส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนการเรือน และอีกส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย การขยายงานของหน่วยราชการทั้งหมดทำให้ลักษณะของ "สวนสุนันทา" เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

ครั้งแรกเมื่อสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีมีชื่อว่า โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย อาจารย์นิลรัตน์ บรรสิทธิ์วรศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการให้ย้ายนักเรียนมาจากหลายโรงเรียนเช่น โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนโชติเวช และโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมประถม จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 8 และรับผู้ที่จบชั้นมัธยมปีที่ 8 เข้าศึกษาประโยคครูประถม หลักสูตร 1 ปี

ในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการให้งดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 8 ในโรงเรียนทั่วไป (ให้มีสอนเฉพาะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งเดียว) ทางโรงเรียนจึงจัดการสอนแผนกฝึกหัดครูประถมขึ้นกำหนดหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ

 1. แผนกประถมศึกษา (พ.ศ. 2484 ยุบชั้นเตรียมประถม คงเหลือชั้นประถมปีที่ 1 - 4 )
 2. แผนกมัธยมศึกษา
 3. แผนกฝึกหัดครู

สำหรับแผนกมัธยม เมื่อยุบชั้นมัธยมปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2481 จึงมีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 เป็นชั้นสูงสุด และในปี พ.ศ. 2482 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 นี้ก็จบชั้นมัธยมปีที่ 8 ดังนั้นนักเรียนในแผนกมัธยมจึงมีตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 แบ่งเป็น นักเรียน 9 ห้องเรียนคือมัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียนมัธยมปีที่ 4 ถึง มัธยมปีที่ 6 ชั้นละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา แต่ปักอักษรว่า ส.ส.ว. ที่อกเบื้องซ้าย ในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" การจัดการศึกษาในแผนกมัธยมก็เปลี่ยนเป็น "ฝ่ายมัธยมสาธิต" มีอาจารย์หัวหน้าฝ่าย ครู - อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตเป็นตัวจักรกลในการดำเนินงาน และรับนักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมปีที่ 7 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนอักษรย่อจาก ส.ส.ว. เป็น ส.ว.ส. (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)

พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล้วน มาเป็นสหศึกษา ทางวิทยาลัยกำหนดเครื่องแบบของนักเรียนโรงเรียนสาธิตขึ้นใหม่ และใช้กันมาจนปัจจุบัน

พ.ศ. 2522 มัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ คือ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1) และยังรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 7 (รุ่นสุดท้าย) เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

พ.ศ. 2524 มัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4) และเปิดแผนการเรียน 3 แผน คือ

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2533 มัธยมสาธิตมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในขณะดำรงพระอิสริยยศที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร) ได้พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาดังนั้นทางโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2547 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯได้เปลี่ยนแผนการรับนักเรียนในระดับชั้น ม. 1 ตามโครงการ GEp (Gifted English Program) จำนวน 3 ห้องเรียนโดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา และในปีนี้เอง ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"


พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน สรุปมี ชั้น ม. 1 โครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง โครงการ Ep จำนวน 1 ห้อง

พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 2 ห้องเรียน และนักเรียนโครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง ดังนั้น ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ ได้เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

 • ช่วงชั้นที่ 3
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระดับชั้นละ 5 ห้องเรียน (ห้องเรียนโครงการ Ep 2 ห้องเรียน; ห้องเรียนโครงการ GEp 3 ห้องเรียน) รวม 15 ห้องเรียน
 • ช่วงชั้นที่ 4
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน (แผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ โครงการ Ep 2 ห้อง; แผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ โครงการ GEp 2 ห้อง; แผนการเรียนคณิตฯ - อังกฤษ 1 ห้อง; แผนการเรียนอังกฤษ - จีน 1 ห้อง) รวม 18 ห้องเรียน

ทำเนียบอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ

แก้

สัญลักษณ์:

  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  ตำแหน่งผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ

แผนกมัธยมสาธิต

แก้
อันดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 อาจารย์พูนทรัพย์ พร้อมเพรียงพันธ์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2513 12 ปี -
2 อาจารย์ทองเครือ เกษมสุวรรณ พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2518 5 ปี -
3 อาจารย์สมหมาย บุญญานุรักษ์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 1 ปี -
4 อาจารย์วรนุช โมระกรานต์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 2 ปี รักษาการ
5 อาจารย์เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 2 ปี -
6 อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 1 ปี รักษาการ
7 อาจารย์พูนศรี พุกกะมาน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2527 3 ปี -
8 อาจารย์โสวรรณ วงษ์ขจร พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2528 1 ปี -
9 อาจารย์ประไพ เอกอุ่น พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 3 ปี -
10 อาจารย์ ผศ.สุภา ศีลสร พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2539 8 ปี -
11 อาจารย์ ผศ.อำพร มากรักษา พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2547 8 ปี -
17 อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต พ.ศ. 2547 30 ตุลาคม 2552 5 ปี 11 เดือน -
18 รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช 31 ตุลาคม 2552 23 กุมภาพันธ์ 2553 0 ปี 3 เดือน 23 วัน รักษาการ
19 อาจารย์ ผศ.ทวีป พรหมอยู่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 10 มกราคม 2557 3 ปี 10 เดือน 17 วัน -
20 อาจารย์ ดร.อารยา ลี 11 มกราคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 0 ปี 4 เดือน 19 วัน รักษาการ
21 นายวิชาญ เลิศลพ 31 พฤษภาคม 2557 6 กันยายน 2558 1 ปี 3 เดือน 6 วัน -
22 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 7 กันยายน 2558 - - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

แผนกประถมสาธิต

แก้
อันดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 อาจารย์นิล (นิลรัตน์) บรรสิทธิ์วรสาส์น พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2485 6 ปี -
2 อาจารย์ หม่อมหลวงประชุมพร ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2490 5 ปี -
3 อาจารย์กรองทอง (วณิกนันท์) สุรัสวดี พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491 1 ปี รักษาการ
4 อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว (ปทุมานนท์) หัสดินทร์ พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2494 3 ปี -
5 อาจารย์เมี้ยนมาศ ควกุล พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500 6 ปี -
6 อาจารย์ประสานสุข เลาหะจินดา พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501 1 ปี รักษาการ
7 อาจารย์ชิดชม กาญจนโชติ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502 1 ปี -
8 อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2503 1 ปี -
9 อาจารย์พวงรัตน์ ไชยสิริ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2504 1 ปี -
(8) อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2519 15 ปี ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2
10 อาจารย์เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2523 4 ปี -
11 อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 1 ปี -
12 อาจารย์ ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538 14 ปี ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่
(12) อาจารย์ ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
13 อาจารย์ ผศ.ดร.เตือนใจ ทองสำริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 4 ปี -
14 อาจารย์ ผศ.อำพร มากรักษา พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 1 ปี รักษาการ
15 อาจารย์ ผศ.วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 0 ปี รักษาการ
16 อาจารย์ ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ ตุลาคม 2547 26 สิงหาคม 2551 3 ปี 10 เดือน -
17 อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต 27 สิงหาคม 2551 30 ตุลาคม 2552 1 ปี 2 เดือน 3 วัน -
18 รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช 31 ตุลาคม 2552 23 กุมภาพันธ์ 2553 0 ปี 3 เดือน 23 วัน รักษาการ
19 อาจารย์ ผศ.ทวีป พรหมอยู่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 10 มกราคม 2557 3 ปี 10 เดือน 17 วัน -
20 อาจารย์ ดร.อารยา ลี 11 มกราคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 0 ปี 4 เดือน 19 วัน รักษาการ
21 นายวิชาญ เลิศลพ 31 พฤษภาคม 2557 6 กันยายน 2558 1 ปี 3 เดือน 6 วัน -
22 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 7 กันยายน 2558 - - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
 1. "ประวัติโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-10. สืบค้นเมื่อ 2008-02-22.