โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-ET Rajabhat University Demonstration School ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ปรารถนาจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใช้กำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”

สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

คติพจน์โรงเรียนแก้ไข

สุลสสูสา สุตาวุฑนี “การใฝ่รู้ศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้”

คำขวัญโรงเรียนแก้ไข

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อัตลักษณ์โรงเรียนแก้ไข

น.ย.ว. ยิ้มไหว้ ทักทาย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข